Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

ĪPAŠUMS

Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā kā persona, kura Latvijas Republikā ir iegādājusies un kurai pieder viens vai vairāki nekustamie īpašumi Rīgas plānošanas reģionā vai republikas pilsētās, kuru kopējā nekustamā īpašuma vērtība ir ne mazāka par 142 300 euro, viens vai vairāki nekustamie īpašumi ārpus Rīgas plānošanas reģiona vai republikas pilsētām un nekustamo īpašumu kopējā vērtība ir ne mazāka par 71 150 euro, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

 1. Jums nav un nekad nav bijuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi,
 2. kopējās nekustamo īpašumu vērtības samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā,
 3. nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī. Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, kura Latvijas Republikā ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikas nodokļu jomā reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikā izsniegtu uzturēšanās atļauju,
 4. iegādāto Rīgas plānošanas reģionā vai republikas pilsētās esošo nekustamo īpašumu kopējā kadastrālā vērtība to iegādes brīdī ir ne mazāka par 42 690 euro vai ārpus Rīgas plānošanas reģiona vai republikas pilsētām esošo nekustamo īpašumu kopējā kadastrālā vērtība to iegādes brīdī ir ne mazāka par 14 230 euro. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamo īpašumu kopējā vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamo īpašumu tirgus vērtību nedrīkst būt zemāka par šā punkta ievaddaļā norādīto vērtību.

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
 • fotogrāfija;
 • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu;
 • dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā;
 • dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk nekā vienu gadu;
 • sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma tirgus vērtības atbilstību Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktā norādītajai vērtībai, ja iegādātā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība neatbilst Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punkta „d” apakšpunktā noteiktajai;
 • pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
 • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu. 

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

Ārzemnieks, kurš līdz 2014.gada 31.augustam ir nostiprinājis īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.decembrim.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities