Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

BĒGĻU UN ALTERNATĪVO STATUSU IEGUVUŠO PERSONU TIESĪBAS LATVIJĀ

Bēglim tiek izsniegts ceļošanas dokuments, kas derīgs visās valstīs, izņemot viņa izcelsmes valsti.
Alternatīvo statusu ieguvušajai personai tiek izsniegts ceļošanas dokuments, ja tā nevar saņemt savas iepriekšējās mītnes zemes izsniegtu ceļošanas dokumentu.
Saņemot Latvijā izdotu ceļošanas dokumentu, personai tās rīcībā esošos ārvalstīs izsniegtos personu apliecinošos un ceļošanas dokumentus jānodod glabāšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. 
 
Bēglim tiek izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, bet alternatīvo statusu ieguvušai personai termiņuzturēšanās atļauja.
Bēglis pastāvīgās uzturēšanās atļauju reģistrē reizi piecos gados. Lai savu uzturēšanos Latvijā, alternatīvo statusu ieguvušajai personai katru gadu mēnesi pirms uzturēšanās atļaujas termiņa beigām jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar iesniegumu par uzturēšanās termiņa pagarināšanu.
 
Bēgļi un alternatīvo statusu ieguvušās personas ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas, ja ceļošanas dokumentu vai uzturēšanās atļauju izsniedz pirmo reizi.
Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušās personas ir atbrīvotas no valsts nodevas par dokumentu izskatīšanu uzturēšanās atļaujas saņemšanai un reģistrēšanai. 
 
Ģimenes atkalapvienošana
Bēgļa statusu ieguvušajai personai ir tiesības apvienoties ar saviem ģimenes locekļiem, kuri atrodas ārvalstīs, savukārt alternatīvo statusu ieguvušajai personai šādas tiesības ir pēc tam, kad tā vismaz divus gadus uzturējusies Latvijā.  
Bēgļa ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bet alternatīvo statusu ieguvušas personas ģimenes locekļiem termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, uz kādu termiņuzturēšanās atļauja izsniegta pašai alternatīvo statusu ieguvušajai personai.
Lai uzsāktu ģimenes atkalapvienošanas procedūru, bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušajai personai jāvēršas jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā un jānoformē izsaukums uzturēšanās atļaujas saņemšanai, savukārt ārvalstīs esošajiem ģimenes locekļiem jāvēršas Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un jāiesniedz dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.
 
Uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksts un Uzturēšanās atļaujas saņemšanas kārtība noteikta ar Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem  Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi” .
Ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā nosaka Imigrācijas likums.
 
 Vienreizējais finansiālais atbalsts un pabalsts:
Ja bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušajai personai nav pietiekamu līdzekļu, tai ir tiesības pieprasīt vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu. 
Vienreizējo finansiālo atbalstu piešķir un izmaksā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, bet pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kur arī attiecīgi jāvēršas. 
Lai pieprasītu vienreizējo finansiālo atbalstu, bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušajai personai personīgi jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar iesniegumu ne vēlāk kā mēneša laikā pēc lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšanas. Iesniegumā jānorāda:
-         vārds un uzvārds;
-         personas kods;
-         tālruņa numurs un kontaktinformācija lēmuma saņemšanai;
-         pamatojums vienreizējā finansiālā atbalsta saņemšanai;
-         personīgā konta numurs jebkurā Latvijas Republikas kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā;
-         ja vienreizējais finansiālais atbalsts tiek pieprasīts par nepilngadīgu personu, tad nepilngadīgās personas vārds, uzvārds un personas kods;  
-          apliecinājums, kas personas rīcībā esošie naudas līdzekļi nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru uz katru personu, par kuru tiek pieprasīts vienreizējais finansiālais atbalsts.
Lēmums par vienreizējā finansiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt jāpieņem vienas nedēļas laikā pēc iesnieguma saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Ja vienreizējais finansiālais atbalsts tiek piešķirts, tas tiek pārskaitīts 5 darbdienu laikā uz personas iesniegumā norādīto konta numuru.
 
Vienreizējā finansiālā atbalsta apmērs pieaugušai personai 278,00 eiro, bet nepilngadīgai personai 194,00, bet, ja personas ir vīrs un sieva, tad vienam 278,00 eiro, otram 194,00. Pabalsts pieaugušai personai 139,00 eiro mēnesī, nepilngadīgai 97,00 eiro mēnesī, bet, ja personas ir vīrs un sieva, tad vienam 139,00 eiro mēnesī, otram - 97,00 eiro mēnesī.  
 
Vienreizējo finansiālo atbalstu neizmaksā, ja persona atrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, atrodas ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kuras pakalpojumu finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.
Ministru kabineta 06.06.2017. noteikumi Nr.302 “Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai” nosaka vienreizējā finansiālā atbalsta un pabalsta uzturēšanās izmaksu segšanai apmēru, to piešķiršanas kārtību, izmaksas, izmaksas apturēšanās un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību.
 
Lai pēc statusa iegūšanas, nokārtotu ceļošanas dokumentu un uzturēšanās atļauju, iegūtu plašāku informāciju par ģimenes atkalapvienošanās iespējām un vienreizējā finansiālā atbalsta pieprasīšanu, jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu nodaļā, zvanot pa tālruņiem 67219678 vai 67219667.
 
Pirmreizējie personu apliecinošie dokumenti tiek noformēti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1.nodaļā.
 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities