Kas ir repatriants?

Repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā.

Tiesības ieceļot Latvijā kopā ar repatriantu ir viņa ģimenes locekļiem: repatrianta laulātajam, repatrianta un viņa laulātā bērniem, aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām un vecākiem, kuri sasnieguši Latvijas normatīvajos aktos noteikto pensijas vecumu vai ir repatrianta apgādībā un kuram iepriekšējā mītnes valstī ir bijusi kopīga mājsaimniecība ar repatriantu vismaz gadu pirms repatrianta statusa pieprasīšanas.

Pirms lēmuma pieņemšanas par pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā iesakām iepazīties ar sīkāku informāciju par repatriācijas procesu, kā arī Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Migrācijas nodaļa nerisina pilsonības, Jūsu veselības aprūpes, sociālās apdrošināšanas, pašvaldību un citu valsts iestāžu kompetencē esošos jautājumus.

Kādi dokumenti nepieciešami? 

Ja Jūs esat Latvijas pilsonis, tad jāiesniedz šādi dokumenti:

Ja Jūs esat ES pilsonis, tad jāiesniedz šādi dokumenti:

Ja Jūs esat trešo valstu pilsonis, tad jāiesniedz šādi dokumenti:

Ārzemnieks, kurš vēlas iegūt repatrianta ģimenes locekļa statusu, attiecīgi papildus iesniedz laulību, radniecību, aizbildnību vai aizgādnību apliecinošus dokumentus, kā arī kopīgas mājsaimniecības esamības apliecinošus dokumentus.

Ja kopā ar Jums ieceļo nepilngadīgais bērns, viņiem papildus jāiesniedz tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

Saņemot uzturēšanās atļauju, Jums jāiesniedz Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa, ka neslimojat ar tuberkulozi aktīvā fāzē un jāuzrāda derīga veselības apdrošināšanas polise.

Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem jābūt legalizētiem, ja starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību. Iesniedzot notariāli neapliecinātu dokumentu kopijas, jāuzrāda šo dokumentu oriģināli.

Dokumentu īstuma apliecināšanas (legalizācijas) kārtība

Kādi ir Jūsu pienākumi, pārceļoties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā?

  • precīzi saskaņā ar tiesību aktiem iesniegt dokumentus;
  • ja Jūs esat saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju un uzturaties bez pārtraukuma ārpus Latvijas vairāk nekā 12 mēnešus kalendārā gada laikā, Jums rakstiski jāinformē Pārvalde un jāiesniedz dokumenti, kas attaisno Jūsu prombūtni.

Kur iesniegt dokumentus?

Dokumentus var iesniegt

  • atrodoties Latvijā:

1) iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
2) atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

  • esot ārpus Latvijas dokumentus var iesniegt Latvijas Republikas vēstniecībā ārvalstī.