PMLP noslēgtie līgumi

Līguma Nr Līguma veids Noslēgšanas datums Izpildes termiņš Izpildes vieta Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena (bez PVN) Samaksas kārtība Iepirkuma ID Nr. Publicēts IUB pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas datums atbildība par līguma neizpildi līguma izbeigšanas kārtība, grozījumi Faili
98/2017 Telpu noma 04.12.2017. 30.12.2018. Rīga, Daugavpils iela 31 Telpu noma Naturalizācijas Svinīgo Ceremoniju nodrošināšanai Rīgas 4.nodaļai Rīgas Austrumu izpilddirekcija 87,11 Pasūtītājs par saņemto pakalpojumu norēķinā 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkurigrozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parrakstījušas abas puses
2017/10-IDF Pakalpojuma 01.12.2017. 30.11.2018. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas programmatūras pilnveidošana RIX Technologies AS 419160,00 Pasūtītājs veic norēķinus 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu daļas veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto Darbu apjomam, bet ne retāk kā reizi četros mēnešos no līguma noslēgšanas dienas. 2017/10-IDF 15.05.2017. 16.06.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
97/2017 Pirkuma 29.11.2017. 17.12.2017. Rīga Vienotu aksesuāru(šalīšu) izgatavošana un piegāde klientu apkalpošanas speciālistiem. Viesnīcu Tekstils SIA 2320,00 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
2017/19 Pakalpojuma 27.11.2017. 31.12.2017. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas datu apmaoņas testēšana. SIA “SkyWave” 40000,00 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2017/19 31.10.2017. 13.11.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/21 Pakalpojuma 27.11.2017. 31.12.2017. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas drošības izvērtējums SIA”ABC software” 40000,00 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2017/21 03.11.2017. 14.11.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.izpildei.
2017/24 Pirkuma 27.11.2017. 26.12.2017. Rīga Lieljaudas dokumentu smalcinātāja iegāde Tomega SIA 22557,00 Samaksa par Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un Preces pavadzīmes - rēķina, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa, saņemšanas. 2017/24 10.11.2017. 21.11.2017. Jebkura veida problēmas un bojājumi Pārdevējam jānovērš par saviem līdzekļiem un ar Pircēju saskaņotos termiņos. 8.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
2017/20 Pakalpojuma 14.11.2017. 21.11.2017. Rīga KOFAX programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisu piegāde DigitalStream SIA 36812,98 Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/20 30.10.2017. 10.11.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2.1-34/17/198 Telpu noma 14.11.2017. 11.12.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada dome 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
91/2017 Pirkuma 13.11.2017. 12.11.2018. Latvija Preču iegāde veikalā "'Depo DIY" DEPO DIY SIA 5999,00 Apmaksa par Precēm tiek veikta ae pārsakitījumu uz Paŗdevēja norādīto bankas norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Grozījumi var tik izdarīti Pusēm par to rakstiski vienojoties.
e-87/2017 Pakalpojuma 09.11.2017. 29.12.2017. Konsultāciju pakalpojumi Personu apliecinošo dokumentu izstrādē RAULWALTER OU 7500,00 3.4. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā PASŪTĪTĀJS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas PASŪTĪTĀJA norēķinu konts, pārskaitīt uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. PUSE, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas LĪGUMĀ noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI, ņemot vērā, ka katras PUSES materiālā atbildība šī LĪGUMA ietvaros ir ierobežota LĪGUMCENAS apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi LĪGUMĀ ir izdarāmi rakstveidā un kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas PUSES.
92/2017 Pakalpojuma 07.11.2017. 01.12.2018. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumi A/S Berendsen Tekstila Serviss 3999,00 Izpildītāja maksājumu dokumenti (rēķini) tiek sagatavoti elektroniskā veidā un tie ir derīgi arī bez paraksta. Tie tiek nosūtīti uz Pasūtītāja e-pasta adresi. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Jebkādi pielikumi, labojumi vai papildinājumi Līgumam var tikt veikti tikai pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
90/2017 Pirkuma 06.11.2017. 28.11.2017. Rīga AS “CAPITAL" 3 (trīs) informācijas kiosku iegāde 3080,24 Apmaksa par saņemtajām Iekārtām tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
62/2017 Telpu noma 06.11.2017. 01.11.2020. Gulbene, Ūdenvada iela 2A Telpu noma Gulbenes nodaļai Gulbene, Ūdensvada iela 2A SIA „TV 11.kanāls” 15519,60 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Abas Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai Pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
PMLP/2017/147 Pakalpojuma 03.11.2017. 20.12.2017. Rīga Jama un Tasktop ieviešanas un konsultājiju pakalpojumi SIA “AA Projekts” 15680,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
63/2017 Telpu noma 03.11.2017. 02.11.2020. Jēkabpilī, Rīgas ielā 184 Telpu noma Jēkabpils nodaļas vajadzībām Voldemārs Marks SIA 17814,24 NOMNIEKS Nomas maksu un maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem veic ar pēcapmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākamā mēneša 15. datumam. NOMNIEKA pienākums ir maksāt Nomas maksu IZNOMĀTĀJA noteiktajā termiņā, ja IZNOMĀTĀJS ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms termiņa iestāšanās ir iesniedzis NOMNIEKAM rēķinu. Abas Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā Puse sedz otrai Pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
66/2017 Telpu noma 03.11.2017. 02.11.2020. Tukumā, Raudas ielā 4 Telpu noma Tukuma nodaļai Tukumā, Raudas ielā 4 SIA „Raudas4” 20217,60 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
88/2017-PMIF Pirkuma 30.10.2017. 31.12.2017. Rīga Informatīvās brošūras izdruka un piegāde SIA„DUE” 2512,00 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
2017/14 Paklpojuma 25.10.2017. 25.04.2019. Rīga Nacionālās vīzu sistēmas uzturēšana A/S „RIX Technologies” 288000,00 Pasūtītājs veic norēķinus 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) par darbiem tiek sastādīts un parakstīts perioda (ceturkšņa) beigās. 07.07.2017. 08.08.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
86/2017 Pakalpojuma 23.10.2017. 31.10.2018. Rīga, Bruņinieku ielā 72b Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā 2018. gadam SIA „Auks” 1809,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkurai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz Līguma laušanas brīdi.
82/2017 Pakalpojuma 18.10.2017. 31.10.2018. Latvija Papīru smalcinātāju ikmēneša tehniskā apkope SIA „Beta Komunikācijas” 1652,00 Par katru veikto apkopi Pasūtītājs maksā Izpildītājam nolīgto summu atbilstoši veikto Darbu apjomam un Līguma Pielikumā Nr.1 minētajiem izcenojumiem. Ja Darbi ir veikti nekvalitatīvi un tiek konstatēti trūkumi vai defekti vai arī Darbi ir veikti neatbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
83/2017 Pirkuma 17.10.2017. 15.11.2017. Rīga Vienotu aksesuāru izgatavošana un piegāde Pārvaldes klientu apkalpošanas speciālistiem SIA „Viesnīcu tekstils” 4550,00 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
80/2017 Pakalpojuma 10.10.2017. 12.12.2017. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Gaisa kondicionieru uzstādīšanas darbi Rīgas 3. nodaļā. SIA “OPUS VIRIDIS” 7525,80 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
79/2017 Patapinājuma 05.10.2017. 31.12.2021. Rīga Par programmatūru pieņemšanu patapinājumā no VRAA VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem
2.1-34/17/197 Telpu noma 03.10.2017. 16.10.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada dome 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
73/2017-PMIF Paklpojuma 02.10.2017. 31.12.2017. Rīga Tekstu rediģēšanas pakalpojuma nodrošināšana Linearis SIA 3509,00 Samaksa par padarīto Darbu, kas veikts atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, tiek precizēta atkarībā no konkrētā pasūtījuma apjoma, vadoties pēc savstarpēji saskaņotas Izcenojumu tabulas. Par iepriekš rakstiski (arī elektroniski) saskaņotā Darba izpildes termiņa nokavēšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no nokavētā Darba daļas maksas par katru nokavējuma dienu, ja minētais nokavējums radies Izpildītāja vai Izpildītāja iesaistīto trešu personu vainas dēļ. Līgums var tikt papildināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties. Jebkurš pielikums uzskatāms par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Visi papildinājumi un izmaiņas Līguma tekstā izdarāmas rakstiski un ir spēkā pēc to abpusējas apstiprināšanas.
PMLP/2017/137 Pakalpojuma 28.09.2017. 20.12.2017. Rīga KOFAX ieviešanas un konsultācijas pakalpojumi AA Projekts SIA 8000,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu
2017/15-1 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Rīgā, J.Alunāna ielā 1 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Rīgas 2. nodaļā SIA PRISTIS 21045,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Nekvalitatīvu Preču gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-2 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Rīgā, Daugavpils ielā 31 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Rīgas 4. nodaļā PRISTIS SIA 13225,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-3 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Rīgas 3. nodaļā PRISTIS SIA 2576,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-4 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Liepāja, Vecā ostmala 24 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Liepājas nodaļā PRISTIS SIA 2576,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-5 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Daugavpils, 18. novembra iela 105. Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Daugavpils nodaļā PRISTIS SIA 2576,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
e-77/2017 Patapinājuma 21.09.2017. 31.12.2022. Latvija POS termināļu patapinājuma un maksājumu karšu pieņemšanas līgums "Citadele banka" SIA 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Patapinājuma līgumu var papildināt un grozīt Līdzējiem savstarpēji vienojoties un tikai saskaņojot šādas izmaiņas ar Valsts kasi.
e-78/2017 Sadarbības 14.09.2017. Rīga CFLA Kohēzijaas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-videse izmantošanu CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Līgumu var lauzt vismaz vienu mēnesi iepriekš iesniedzot Aģentūrā rakstisku paziņojumu.
75/2017 Sadarbības 14.09.2017. Rīga Rīgas skolēnu konkursa "Saliedēti dažādībā" nodrošināšana. RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 0,00 Par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai jebkādu līguma noteikuma pārkāpumu Puses ir atbildīgas vispārējā civiltiesiskajā kārtībā. Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, kas stājas spēkā tikai pēc abpusējas parakstīšanas.
Vispārīgā vienošanās PMLP2017/15 Pirkuma 06.09.2017. 05.09.2018. Latvija Rindu sistēmas vai to komponenšu piegāde un uzstādīšana PRISTIS SIA 41999,99 Pircējs veic apmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atbilstoši parakstītai Pavadzīmei un Aktam. PMLP2017/15 10.08.2017. 21.08.2017. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Ja Izpildītājs kavē vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām, Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Vienošanos. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
76/2017-1 Pakalpojuma 01.09.2017. 31.08.2018. Latvija Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehnisko apkopi un uzturēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās "Security LV" SIA 3999,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Puses ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
71/2017 Telpu uzkopšana 30.08.2017. 31.05.2018. Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga Telpu uzkopšana Rīgas 3. nodaļā Marika Līce 3499,51 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa
2.1-34/17/166 Telpu noma 29.08.2017. 11.09.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada dome 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
PMLP/2017/102 Pirkuma 14.08.2017. 20.12.2017. Rīga Saperion platformas pielāgošanas un konsultēšanas darbi "DPA" SIA 66080,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas Sasakaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem. Sasakaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem.
58/2017 telpu noma 10.08.2017. 07.09.2018. Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 Telpu noma PMLP Rīgas 2. nodaļas vajadzībām Latvijas republikas satversmes tiesa 38498,28 Nomas maksu Nomnieks katru mēnesi ieskaita Iznomātāja kontā līdz rēķinā norādītajam datunam, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša pēdējai darba dienai Saskaņā ar vispārīgajiem nosacījumiem Šis līgums var tikt grozī un papildināts.
2.1-34/17/152 Telpu noma 03.08.2017. 21.08.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
e-64/2017 Sadarbības 31.07.2017. Rīga Sadarbība starp PMLP un VARAM Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistāmas (PIKTAPS) aktivitāšu īstenošanā. VARAM 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem.
61/2017 Telpu noma 25.07.2017. 14.09.2022. Rēzeknes iela 26, Preiļi. Telpu noma PMLP Preiļu nodaļas vajadzībām Preiļu novada dome 28641,60 Visi noteiktie maksājumi jāveic 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas tekošajā mēnesī par iepriekšējo mēnesi un tie tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad maksājuma summa ir pilnā apjomā nonākusi “Iznomātāja” bankas kontā. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo no pārējo ar Līgumu uzņemto vai no tā izrietošo saistību izpildes. Atbilstoši vispārīgajiem līguma nosacījumiem
e-59/2017 Sadarbības līgums 21.07.2017. 20.12.2019. Rīga Eiropas Savienības fonda projekta "Mašīntulkošana" īstenošana Kultūras informācijas sistēmu centrs 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem
60/2017 Sadarbības 20.07.2017. Rīga Sadarbības līgums ar Kultūras ministriju Kosovas projekta ietvaros Kultūras ministrija 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem
57/2017-PMIF Pakaplojuma 18.07.2017. 30.09.2017. Rīga Brošūras "Informācijas patvēruma meklētājiem" dizaina un maketa izstrāde "DUE" SIA 4094,50 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
56/2017 Apsardze 05.07.2017. 11.07.2018. Latvija Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana PMLP teritoriālajām nodaļām 1 gadam "eSECURITY.LV" SIA 9999,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsoda samaksu, tā arī Līguma izpildi, un līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un savstarpēji izpildot Līgumā noteiktos pienākumus.
55/2017 Pakalpojuma 28.06.2017. 03.07.2017. Latvija Sūtījumu piegāde vēlētājiem atkārtoto vēlēšanu nodrošināšanai Latvijas Pasts VAS 9950,00 Apmaksa par Sūtījumu piegādi adresātiem tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Puses ir atbildīgas par no Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses
2017/9-1 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Aizkraukle, Gaismas iela 14 Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Aizkraukles nodaļai Creen SIA 11971,36 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2017/9-2 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Cēsis, Poruka iela 8 Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Cēsu nodaļai Creen SIA 3615,48 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2017/9-3 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Gulbene, Ūdensvada iela 2a Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Gulbenes nodaļai Creen SIA 7011,06 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2017/9-4 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Limbaži, Cēsu iela 28 Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Limbažu nodaļai Creen SIA 9558,71 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2017/9-5 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Jēkabpils, Rīgas iela 184 Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Jēkabpils nodaļai Creen SIA 8427,76 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
67/2017 Pakalpojuma 20.06.2017. 17.06.2018. Rīga SAP AG Business Objects licenču uzturēšana Lattelecom Technology SIA 2600,00 Apmaksa par Licenču uzturēšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas attiecīgās Puses vainas dēļ nodarīti otrai. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
52/2017 Telpu kopšana 19.06.2017. 18.06.2018. Ventspils, Užavas iela 8 Telpu uskopšana Ventspils nodaļā Jeļena Rozentāle 1314,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
43/2017 Sadarbības 16.06.2017. 30.04.2032. Sigulda, Raiņa iela 3 PMLP pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Siguldā PMLP, Siguldas novada Dome 0,00 Līguma mērķis nav labuma gūšana un maksa par telpu lietošanu un komunālajiem pakalpojumiem netiek noteikta. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/11 Pakalpojuma 12.06.2017. 05.06.2019. Rīga Pārvaldes automašīnu tehniskā apkope un remonts SIA MELGA PLUS 33884,30 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pušu bez atrunām parakstīta akta sastādīšanas un parakstīšanas, un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/11 11.05.2017. 23.05.2017. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2017/9 Pirkuma 08.06.2017. 07.06.2018. Latvija Vispārīgā vienošanās par videonovērošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana PMLP teritoriālajās nodaļās SIA CREEN, SIA LA PILIGRIM INTERNATIONAL, SIA INCEPT 41950,00 Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2017/9 11.05.2017. 23.05.2017. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
51/2017 Telpu kopšana 01.06.2017. 12.06.2018. Tukums, Raudas iela 4 Telpu uzkopšana Tukuma nodaļā Artis Bētiņš 1153,20 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
50/2017 Telpu kopšana 01.06.2017. 31.05.2018. Limbaži, Cēsu iela 28 Telpu uzkopšana Limbažu nodaļā Sarmīte Birģele 588,36 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
44/2017 Telpu noma 31.05.2017. 31.12.2018. Uzvaras iela3, Bauska Telpu noma Bauskas nodaļas vajadzībām VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" 4437,64 NOMNIEKS ieskaita IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā Nomas maksu (ar PVN) par kārtējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 25. (divdesmit piektajam) datumam. Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu NOMNIEKAM jāmaksā nokavējuma procenti 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Veiktā samaksa bez īpaša paziņojuma NOMNIEKAM vispirms ieskaitāma nokavējuma procentu apmaksai. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā laikā.
35/2017-PMIF Pirkuma 31.05.2017. 30.12.2017. PMC Mucenieki Žalūziju uzmērīšana, piegāde un uzstādīšana PMC Mucenieki ALAN LTD SIA 9999,98 Pircējs apmaksā Summu ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču uzstādīšanas un Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, kur norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa. Ja Pārdevējs daļēji vai pilnīgi neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pircējs ir tiesīgs uzlikt tam līgumsodu par Preces piegādes un uzstādīšanas nokavējumu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Summas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Summas. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
e-85/2017 Sadarbības 26.05.2017. Ikšķile, Peldu iela 22 Ikšķiles novada pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBA, VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
47/2017-PMIF Pakalpojuma 25.05.2017. 31.12.2017. PMC Mucenieki Psihologa konsultāciju nodrošināšana patvēruma meklētājiem Marina Streļcova 2440,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas- nodošanas aktu parakstīšanas. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pasūtītāja informācijas neizpaušanu un apņemas segt zaudējumus, kādi radušies Pasūtītājam konfidenciālas informācijas izpaušanas rezultātā. Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstisku vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
46/2017-PMIF Pirkuma 25.05.2017. 31.12.2017. Rīga Piena maisījuma iegāde Patvēruma meklētāju vajadzībām SIA "NUKO" 5999,99 Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
2017/7-14 Telpu kopšana 24.05.2017. 31.05.2018. Valmier, Meža iela 7 Telpu uzkopšana Valmieras nodaļā IMPEL SERVIKS SIA 1187,59 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktuun izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-1 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Rīga, J.Alunāna iela 1 Telpu uzkopšana Rīgas 1. nodaļā Ilga Stahovska 3553,44 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP 2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2017/7-2 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga Telpu uzkopšana Rīgas 3. nodaļā SIA "Info Serviss" 3828,72 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2017/7-3 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Rīga, Daugavpils iela 31 Telpu uzkopšanas Rīgas 4. nodaļā SIA "Info Serviss" 3828,72 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2017/7-4 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Rīgā Bruņenieku iela 72b Telpu uzkopšana Personalizācijas centrā SIA "Info Serviss" 2953,68 3.5. Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-5 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Madona, Saules iela 17 Telpu uzkopšana Madonas nodaļā Valentīna Burķīte 789,12 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-6 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Saldus, Lielā iela 3 Telpu uzkopšana Saldus nodļā Skaidrīte Birgere 746,88 3.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-7 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Talsi, A.Lerha - Puskaiša iela 6 Telpu uzkopšana Talsu nodaļā Dzintra Kalniņa 816,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-8 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Alūksne, Dārza iela 11 Telpu uzkopšana Alūksnes nodaļā Elvīra Martuzāne 653,64 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-9 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Daugavpils, 18. novembra iela 105 Telpu uzkopšana Daugavpils nodaļā Zinaida Kartaševa 2232,72 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-11 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Liepāja, Vecā Ostmala 24 Telpu uzkopšana Liepājas nodaļā Aijai Dūčmane 3072,60 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/8 Pakalpojuma 19.05.2017. 18.05.2019. Rīga PADIS komponentu uzturēšana diviem gadiem "X INFOTECH" SIA 205873,75 Norēķini par Pamatpakalpojumiem tiek veikti reizi gadā, maksājot par nākamo periodu, bet par Papildpakalpojumiem - reizi ceturksnī par faktiski veiktiem pakalpojumiem ar pēcapmaksu. PMLP2017/8 21.04.2017. 03.05.2017. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības saskaņā ar Līgumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs, samaksā Izpildītājam par Pakalpojumiem, kas tam jau sniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2017/6-IDF-2 Pirkuma 15.05.2017. 14.06.2017. Rīga Foto fonu iegāde un piegāde SIA DATI GROUP 6399,00 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2017/6-IDF 03.03.2017. 10.04.2017. Ja Pircējs saņemtajam Aprīkojumam garantijas darbības laikā konstatē to izgatavotāja pieļautus defektus vai piegādātā Aprīkojuma neatbilstību Pasūtījumam, tad Pārdevējs uz sava rēķina nodrošina brāķa vai neatbilstošā Aprīkojuma apmaiņu pret līdzvērtīgām. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
41/2017 Pakalpojuma 12.05.2017. 30.05.2017. Latvija Vēlētāju sarakstu un vēlētāju alfabētisko srakstu drukāšana, šķirošana un piegāde Fitek SIA 6000,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 (desmit) darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
42/2017 Pakalpojuma 08.05.2017. 08.05.2018. Rīga Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas (PIZIS) uzturēšana "iSoft solutions"SIA 9800,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 (desmit) darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.
45/2017 Telpu kopšana 28.04.2017. 31.05.2017. Vecā Ostmala 24, Liepāja Telpu uzkopšana Liepājas nodaļā Aija Dūčmane 240,69 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
40/2017 Pakalpojuma 27.04.2017. 04.05.2019. Daugavpils PMLP Daugavpils nodaļas rīcībā esošās automašīnas tehniskā apkope, virsbūves mazgāšana un salona tīrīšana. SD Auto SIA 2000,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt maksājumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildi, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/6-IDF-1 Pirkuma 24.04.2017. 23.05.2017. Rīga Biometrijas datu apstrādes licenču iegāde SQUALIO Cloud Consulting SIA 27893,25 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. PMLP2017/6-IDF 30.03.2017. 10.04.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
38/2017 Pirkuma 24.04.2017. 10.05.2017. Rīga Veidlapu, vīzu uzlīmēšanai dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde Baltijas Banknote SIA 1200,00 Samaksu Pircējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
37/2017 Pakalapojuma 18.04.2017. 26.04.2017. Skolēnu konkursa "Saliedēti dažādībā" noslēguma pasākuma dalībnieku ēdināšana un izmitināšana Munda SIA 1785,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu – faktūru par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
39/2017 Telpu noma 04.04.2017. 03.04.2020. Cēsis Telpu noma svinīgo ceremoniju nodrošināšanai Cēsīs Cēsu novada pašvaldība 10,69 Nomnieks maksā nomas maksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atbilstoša Iznomātāja rēķina saņemšanas, veicot samaksu Iznomātāja norādītās bankas kontā. Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto samaksas dienu, ja Līdzēji nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņa pagarināšanu, bet ne vairāk, kā 10% no nesamaksātās rēķina summas. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Līdzēji veic rakstiskā formā un tie ir pievienojami Līgumam, un kļūst par neatņemamu tā sastāvdaļu.
2016/44 Pakalpojuma 03.04.2017. 02.04.2019. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas komponentu uzturēšana - secunet biomiddle un cecunet eID PKI Suite programmatūras tehniskā atbalsts pakalpojumi secunet Security Networks AG 156900,00 Pasūtītājs apmaksā attiecīgo Līguma summas daļu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītājam uz rēķinā norādīto bankas kontu. 2016/44 28.03.2017. Jebkāda šā Līguma pārkāpuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot Izpildītāju 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
32/2017 Pakalpojuma 29.03.2017. 24.04.2018. Ogre,Brīvība ielā 33 Muzikālie pakalpojumi naturalizācijas pretendentu svinīgās ceremonijas laikā Ogrē Romāns Ivanovs 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
36/2017 Pakalpojuma 27.03.2017. 27.03.2017. Rīga KOFAX ieviešanas un konsultācijas pakalpojumu iegāde EISā "AA Projekts" SIA 12000,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu
2.1-34/17/46 Teplu noma 23.03.2017. 19.06.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanai Jēkabpilī Jēkabpils pilsētas pašvaldība 126,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
PMLP2017/3 Pakalpojuma 21.03.2017. 20.03.2019. Latvija Vispārīgā vienošanās par videonovērošanas sistēmas tehnisko apkopi PMLP teritoriālajās nodaļās Creen SIA, INCEPT SIA, LA PILIGRIM INTERNATIONAL SIA 41980,00 Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs veic apmaksu bezskaidras naudas norēķina veidā vienu reizi ceturksnī 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu apmaksai Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 25.01.2017. 06.02.2017. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrai Pusei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
2016/28-IDF-1 Pirkuma 16.03.2017. 15.06.2017. Rīga 35 Integrated Biometric Kojak četru pirksu nospiedumu skeneru iegāde. "SQUALIO Cloud consulting" SIA 68425,00 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 09.09.2016. 01.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
29/2017 Pirkuma 16.03.2017. 15.04.2017. Rīga PIN aplokšņu izgatavošana un piegādei Personalizācijas centram HIGH Information Technologies SIA 6620,00 Apmaksu par Precēm Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Piegādātājs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā desmit darba dienas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
30/2017 Pakalpojuma 16.03.2017. 31.12.2017. Dobele Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Dobelē Daiga Vilumsone 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
2016/35-2 Pakalpojuma 08.03.2017. 31.05.2017. Latvija Vēlētāju paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana 2017.dagam Latvijas Pasts VAS 372000,00 Apmaksa par Sūtījumu piegādi adresātiem tiek veikta, kā pēcapmaksa pēc katra no etapiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. 2016/35 09.09.2016. 01.11.2016. Par Līgumā norādītās atlīdzības samaksas nokavējumu Pasūtītāja vainas dēļ Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (nulle komats viens procents) apmērā no maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no maksājuma summas. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
26/2017-PMIF Pirkuma 08.03.2017. 09.04.2017. PMC 30 Veļas žāvēsānas statīvu "Leifheit Classic 200 Easy" iegāde PMC vajadzībām "Tirdziniecības nams "Kurši"" SIA 479,10 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina un pavadzīmes saņemšanas dienas. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
31/2017-PMIF Pirkuma 07.03.2017. 31.12.2017. Rīga Lietoto apģērbu un apavu iegāde patvēruma meklētājiem R.D.A. SIA 9999,99 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas un Pārdevēja rēķina saņemšanas dienas. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šis līgums var tikt izbeigts, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei 2 (divas) kalendārās nedēļas iepriekš.
2016/35-1 Pakalpojuma 06.03.2017. 31.05.2017. Latvija Vēlētāju paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana 2017.dagam Fitek SIA 139500,00 Apmaksa par Sūtījumu sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojumu sniedzējam tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. 2016/35 09.09.2016. 01.11.2016. Ja Izpildītājs neveic Sūtījuma sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojumu sniedzējam Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgums var tikt lauzts Pusēm savstarpēji vienojoties, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz tiesas spriedumu. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs nav Līgumā noteiktajos termiņos veicis Sūtījumu izsūtīšanu.
PMLP16/2017-PMIF Pakalpojuma 28.02.2017. 31.12.2017. Latvija Vispārīgā vienošanās par mutisko un rakstveida tulkošanu no Tigriņu valodas SIA Konels, SIA Skivanek Baltic, SIA Baltic Translation 3999,99 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.
27/2017-PMIF Pakalpojuma 23.02.2017. 01.03.2017. PMC Mucenieki Montāžas darbi PMC Mucenieki Hausmaster SIA 485,00 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
25/2017 Pakalpojuma 14.02.2017. Rīga Inkasācijaas pakalpojumi PMC EUROCASH1 LATVIJA SIA 4839,00 Klients apņemas veikt samaksu par naudas piegādi vienu reizi mēnesī saskaņā ar iesniegto rēķinu. Samaksu veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu Izpildītāja bankas kontā. Gadījumā, ja ir nokavēts maksājuma termiņš, tiek maksāts līgumsods 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procentus) no Līguma kopējās summas. Jebkādas Līguma izmaiņas sastādāmas rakstveidā un ir spēkā no brīža, kad tās parakstījuši abi Līdzēji.
19/2017 Pirkuma 13.02.2017. 16.02.2018. Latvija Termopapīra piegāde rindu sistēmu Q-matic, Q-NET biļešu printeriem PRISTIS SIA 4838,79 Apmaksa par piegādāto Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtījuma brīža neizpilda Pasūtījumu vai neapmaina nekvalitatīvās Preces pret kvalitatīvām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
22/2017 Pakalpojuma 09.02.2017. 08.03.2018. Rīga Interaktīvās TV Biznesa klientiem Latteleco SIA 211,68 Abonents apņemas maksāt par Pakalpojumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, saskaņā ar spēkā esošajiem Lattelecom tarifiem Par katru rēķina samaksas kavējuma dienu Abonents maksā Lattelecom nokavējuma procentu 0,3% apmērā no nesamaksātās summas. Visa samaksātā naudas summa vispirms tiek novirzīta nokavējuma procenta segšanai. Abonentam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Lattelecom vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
23/2017 Pakalpojuma 01.02.2017. 31.12.2018. Rīga PMLP mobilo telefonu tehniskā apkope EKOSHOP SIA 4838,79 Pasūtītājs apmaksu veic divdesmit darba dienu laikā no pavadzīmes – rēķina vai Apkopes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, kurā norādīti veiktie darbi un konts, uz kuru ir jāveic pārskaitījums, saņemšanas dienas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot otrai Pusei par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
2017/2 Pakalpojuma 31.01.2017. 31.01.2018. Rīga Informatīvā tālruņa pakalpojumi 2017. gadam Lattelecom SIA 31457,40 Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina un atskaites saņemšanas dienas, samaksājot ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas norēķinu kontā. 2017/2 11.01.2017. 23.01.2017. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot norēķinus par faktiski sniegto Pakalpojumu.
11/2017 Pirkuma 30.01.2017. 24.02.2017. PMC Mucenieku Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PMC koplietošanas telpās "L Bizness group" SIA 2259,59 Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā tiek dots norādījums kredītiestādei pārskaitīt Summu uz Pārdevēja norēķinu kontu. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
18/2017 Telpu noma 26.01.2017. 18.02.2020. Jēkabpils , Brīvības iela 120 Telpu noma Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanai Jēkabpilī Jēkabpils pilsētas pašvaldība 24,79 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Nomnieks devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Nomnieka norēķina konts, pārskaitīt uz Iznomātāja norēķinu kontu rēķinā norādīto summu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
5/2017 Apsardzes 23.01.2017. 31.12.2019. Liepājā, Vecā ostmalas ielā 24 Liepājas nodaļas Tehniskā un fiziskā apsardze Drošības birojs SIA 3999,99 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darba trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi, vienošanās un labojumi noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13/2017 Telpu noma 18.01.2017. 30.12.2017. Valmiera, Zvaigžņu ielā 4. Telpu noma naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Valmierā 2017.gadam VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA-VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA 60,00 Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam nomas maksu saskaņā ar Līgumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un Iznomātāja sagatavotā rēķina saņemšanas, nomas maksu samaksājot uz Iznomātāja norādīto bankas norēķinu kontu. Puses savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem. Visus šī Līguma grozījumus un papildinājumus Puses izdara rakstveidā, tie ir pievienojami šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
6/2017 Pakalpojuma 09.01.2017. 31.12.2018. Rīga Pārvaldes transportlīdzekļu mazgāšana, salonu tīrīšana un virsbūves pulēšana ENRI SIA 3999,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Līguma kavējuma naudas samaksa neatbrīvo vainīgo Pasūtītāju no saistību pilnīgas izpildes. Katrai Pusei ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi. Līgums tiek uzskatīts par vienpusīgi lauztu pēc 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu notecēšanas no rakstiska paziņojuma par Līguma vienpusējas laušanu saņemšanas brīža un līgumsaistību izpildes pilnā apmērā.
2/2017 Pirkuma 04.01.2017. 06.01.2018. Rīga Par biļešu iegādiviedbiļetēm Rīgas satiksme SIA 3999,00 Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis pārskaitījumu un nauda pilnā apmērā ir ienākusi PĀRDEVĒJA norēķinu kontā, vai PĀRDEVĒJAM ir iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu pilnā apmērā. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Līgums ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību pilnīgai izpildei.
2016/41-PMIF Pirkuma 04.01.2017. 31.10.2017. Rīga, PMC Dezinfekciju lampu iegāde PMC telpām Kront SIA 16689,72 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi. 2016/41-PMIF 29.11.2016. 12.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2.1-34/17/2 Telpu noma 03.01.2017. 20.03.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 104,13 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
107/2016 Pakalpojuma 02.01.2017. 31.12.2017. Rīga Smalcināto, norakstīto personas apliecinošo dokumentu utilizācija RAGN-SELLS SIA 3628,79 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var pagarināt līguma darbības laiku vai izbeigt līgumu.
1/2017 Telpu noma 02.01.2017. 31.12.2019. Madonā, Saules ielā 17 Telpu nomas līgums PMLP Madonas nodaļai SPECPROJEKTS SIA 12730,85 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 8.4. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2016
117/2016 Pakalpojuma 30.12.2016. 30.12.2017. Rīga Serveru telpu gāzes dzēšanas sistēmu un ar to saistīto ugunsdzēsības aparatūras un Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas uzturēšana Personalizācijas centrā 2017. gadam Sprinkler service SIA 3999,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
130/2016 Pakalpojuma 29.12.2016. 31.12.2026. Latvija Delegeģēšanas līgums par uzticamības pakalpojumu sniegšanu LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS VAS XXXXXX
137/2016 Telpu uzkopšana 28.12.2016. 31.05.2017. Saldus, Lielā iela 3 Telpu uzkopšana PMLP Saldus nodaļā Skaidrīte Birgere 315,85 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu vai citu saistību neizpildi t.sk. 1% (viena procenta) apmērā no mēneša maksas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no mēneša paredzētās maksājuma summas. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/40 Pakalpojuma 27.12.2016. 31.12.2017. Rīga Utimaco HSM iekārtu uzturēšanas pakalpojumi Utimaco IS GmbH 10140,00 Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2016/40 29.11.2016. 12.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
135/2016 Komumālie pakalpojumi 22.12.2016. 31.12.2017. Dobele Sauso, sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma nodrošināšana PMLP Dobeles nodaļā DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI SIA 250,47 Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar maksas par SSA izvešanu samaksu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/39 Pirkuma 21.12.2016. 29.12.2016. PMC Mucenieki Mēbeļu iegāde speciāli pielāgotām telpām Patvēruma meklētēju centrā DCK SIA 3994,85 Apmaksa par Preču piegādi un uzstādīšanu tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Preču uzstādīšanas un Pavadzīmes parakstīšanas. 2016/39 08.12.2016. 19.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/43 Pakalpojuma 21.12.2016. 20.12.2017. Rīga Uzturēšanās atļauju un patvēruma meklētāju statistikas programmatūras uzturēšana Lattelecom Technology 35172,33 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. 2016/43 09.12.2016. 20.03.2017. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
136/2016 Pakalpojuma 20.12.2016. 19.04.2018. Latvija Darba drošības pasākumu organizēšana un nelaimes gadījumu darba vietā izmenklēšana PMLP pārvaldē un tās teritoriālajās nodaļās. Darba drošības centrs SIA 3999,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
133/2016 Telpu uzkopšana 19.12.2016. 31.05.2017. Rīga Telpu uzkopšana PMLP Rīgas 4. nodaļā RMB Group SIA 2024,27 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
132/2016 Pirkuma 19.12.2016. 31.12.2017. Rīga Lietoto apģērbu un apavu iegāde patvēruma meklētājiem R.D.A.SIA 3999,99 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu septiņu darba dienu laikā no rēķina un pavadzīmes saņemšanas dienas. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Skatīt arhīvu