PMLP noslēgtie līgumi

Līguma Nr Līguma veids Noslēgšanas datums Izpildes termiņš Izpildes vieta Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena (bez PVN) Samaksas kārtība Iepirkuma ID Nr. Publicēts IUB pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas datums atbildība par līguma neizpildi līguma izbeigšanas kārtība, grozījumi Faili
39/2017 Telpu noma 04.04.2017. 03.04.2020. Cēsis Telpu noma svinīgo ceremoniju nodrošināšanai Cēsīs Cēsu novada pašvaldība 10,69 Nomnieks maksā nomas maksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atbilstoša Iznomātāja rēķina saņemšanas, veicot samaksu Iznomātāja norādītās bankas kontā. Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto samaksas dienu, ja Līdzēji nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņa pagarināšanu, bet ne vairāk, kā 10% no nesamaksātās rēķina summas. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Līdzēji veic rakstiskā formā un tie ir pievienojami Līgumam, un kļūst par neatņemamu tā sastāvdaļu.
2016/44 Pakalpojuma 03.04.2017. 02.04.2019. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas komponentu uzturēšana - secunet biomiddle un cecunet eID PKI Suite programmatūras tehniskā atbalsts pakalpojumi secunet Security Networks AG 156900,00 Pasūtītājs apmaksā attiecīgo Līguma summas daļu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītājam uz rēķinā norādīto bankas kontu. 2016/44 28.03.2017. Jebkāda šā Līguma pārkāpuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot Izpildītāju 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
32/2017 Pakalpojuma 29.03.2017. 24.04.2018. Ogre,Brīvība ielā 33 Muzikālie pakalpojumi naturalizācijas pretendentu svinīgās ceremonijas laikā Ogrē Romāns Ivanovs 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
36/2017 Pakalpojuma 27.03.2017. 27.03.2017. Rīga KOFAX ieviešanas un konsultācijas pakalpojumu iegāde EISā "AA Projekts" SIA 12000,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu
2.1-34/17/46 Teplu noma 23.03.2017. 19.06.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanai Jēkabpilī Jēkabpils pilsētas pašvaldība 126,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
PMLP2017/3 Pakalpojuma 21.03.2017. 20.03.2019. Latvija Vispārīgā vienošanās par videonovērošanas sistēmas tehnisko apkopi PMLP teritoriālajās nodaļās Creen SIA, INCEPT SIA, LA PILIGRIM INTERNATIONAL SIA 41980,00 Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs veic apmaksu bezskaidras naudas norēķina veidā vienu reizi ceturksnī 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu apmaksai Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 25.01.2017. 06.02.2017. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrai Pusei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
2016/28-IDF-1 Pirkuma 16.03.2017. 15.06.2017. Rīga 35 Integrated Biometric Kojak četru pirksu nospiedumu skeneru iegāde. "SQUALIO Cloud consulting" SIA 68425,00 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 09.09.2016. 01.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
29/2017 Pirkuma 16.03.2017. 15.04.2017. Rīga PIN aplokšņu izgatavošana un piegādei Personalizācijas centram HIGH Information Technologies SIA 6620,00 Apmaksu par Precēm Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Piegādātājs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā desmit darba dienas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
30/2017 Pakalpojuma 16.03.2017. 31.12.2017. Dobele Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Dobelē Daiga Vilumsone 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
2016/35-2 Pakalpojuma 08.03.2017. 31.05.2017. Latvija Vēlētāju paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana 2017.dagam Latvijas Pasts VAS 372000,00 Apmaksa par Sūtījumu piegādi adresātiem tiek veikta, kā pēcapmaksa pēc katra no etapiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. 2016/35 09.09.2016. 01.11.2016. Par Līgumā norādītās atlīdzības samaksas nokavējumu Pasūtītāja vainas dēļ Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (nulle komats viens procents) apmērā no maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no maksājuma summas. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
26/2017-PMIF Pirkuma 08.03.2017. 09.04.2017. PMC 30 Veļas žāvēsānas statīvu "Leifheit Classic 200 Easy" iegāde PMC vajadzībām "Tirdziniecības nams "Kurši"" SIA 479,10 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina un pavadzīmes saņemšanas dienas. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
31/2017-PMIF Pirkuma 07.03.2017. 31.12.2017. Rīga Lietoto apģērbu un apavu iegāde patvēruma meklētājiem R.D.A. SIA 9999,99 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas un Pārdevēja rēķina saņemšanas dienas. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šis līgums var tikt izbeigts, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei 2 (divas) kalendārās nedēļas iepriekš.
2016/35-1 Pakalpojuma 06.03.2017. 31.05.2017. Latvija Vēlētāju paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana 2017.dagam Fitek SIA 139500,00 Apmaksa par Sūtījumu sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojumu sniedzējam tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. 2016/35 09.09.2016. 01.11.2016. Ja Izpildītājs neveic Sūtījuma sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojumu sniedzējam Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgums var tikt lauzts Pusēm savstarpēji vienojoties, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz tiesas spriedumu. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs nav Līgumā noteiktajos termiņos veicis Sūtījumu izsūtīšanu.
PMLP16/2017-PMIF Pakalpojuma 28.02.2017. 31.12.2017. Latvija Vispārīgā vienošanās par mutisko un rakstveida tulkošanu no Tigriņu valodas SIA Konels, SIA Skivanek Baltic, SIA Baltic Translation 3999,99 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.
27/2017-PMIF Pakalpojuma 23.02.2017. 01.03.2017. PMC Mucenieki Montāžas darbi PMC Mucenieki Hausmaster SIA 485,00 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
25/2017 Pakalpojuma 14.02.2017. Rīga Inkasācijaas pakalpojumi PMC EUROCASH1 LATVIJA SIA 4839,00 Klients apņemas veikt samaksu par naudas piegādi vienu reizi mēnesī saskaņā ar iesniegto rēķinu. Samaksu veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu Izpildītāja bankas kontā. Gadījumā, ja ir nokavēts maksājuma termiņš, tiek maksāts līgumsods 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procentus) no Līguma kopējās summas. Jebkādas Līguma izmaiņas sastādāmas rakstveidā un ir spēkā no brīža, kad tās parakstījuši abi Līdzēji.
19/2017 Pirkuma 13.02.2017. 16.02.2018. Latvija Termopapīra piegāde rindu sistēmu Q-matic, Q-NET biļešu printeriem PRISTIS SIA 4838,79 Apmaksa par piegādāto Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtījuma brīža neizpilda Pasūtījumu vai neapmaina nekvalitatīvās Preces pret kvalitatīvām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
22/2017 Pakalpojuma 09.02.2017. 08.03.2018. Rīga Interaktīvās TV Biznesa klientiem Latteleco SIA 211,68 Abonents apņemas maksāt par Pakalpojumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, saskaņā ar spēkā esošajiem Lattelecom tarifiem Par katru rēķina samaksas kavējuma dienu Abonents maksā Lattelecom nokavējuma procentu 0,3% apmērā no nesamaksātās summas. Visa samaksātā naudas summa vispirms tiek novirzīta nokavējuma procenta segšanai. Abonentam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Lattelecom vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
23/2017 Pakalpojuma 01.02.2017. 31.12.2018. Rīga PMLP mobilo telefonu tehniskā apkope EKOSHOP SIA 4838,79 Pasūtītājs apmaksu veic divdesmit darba dienu laikā no pavadzīmes – rēķina vai Apkopes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, kurā norādīti veiktie darbi un konts, uz kuru ir jāveic pārskaitījums, saņemšanas dienas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot otrai Pusei par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
2017/2 Pakalpojuma 31.01.2017. 31.01.2018. Rīga Informatīvā tālruņa pakalpojumi 2017. gadam Lattelecom SIA 31457,40 Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina un atskaites saņemšanas dienas, samaksājot ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas norēķinu kontā. 2017/2 11.01.2017. 23.01.2017. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot norēķinus par faktiski sniegto Pakalpojumu.
11/2017 Pirkuma 30.01.2017. 24.02.2017. PMC Mucenieku Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PMC koplietošanas telpās "L Bizness group" SIA 2259,59 Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā tiek dots norādījums kredītiestādei pārskaitīt Summu uz Pārdevēja norēķinu kontu. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
18/2017 Telpu noma 26.01.2017. 18.02.2020. Jēkabpils , Brīvības iela 120 Telpu noma Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanai Jēkabpilī Jēkabpils pilsētas pašvaldība 24,79 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Nomnieks devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Nomnieka norēķina konts, pārskaitīt uz Iznomātāja norēķinu kontu rēķinā norādīto summu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
5/2017 Apsardzes 23.01.2017. 31.12.2019. Liepājā, Vecā ostmalas ielā 24 Liepājas nodaļas Tehniskā un fiziskā apsardze Drošības birojs SIA 3999,99 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darba trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi, vienošanās un labojumi noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13/2017 Telpu noma 18.01.2017. 30.12.2017. Valmiera, Zvaigžņu ielā 4. Telpu noma naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Valmierā 2017.gadam VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA-VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA 60,00 Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam nomas maksu saskaņā ar Līgumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un Iznomātāja sagatavotā rēķina saņemšanas, nomas maksu samaksājot uz Iznomātāja norādīto bankas norēķinu kontu. Puses savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem. Visus šī Līguma grozījumus un papildinājumus Puses izdara rakstveidā, tie ir pievienojami šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
6/2017 Pakalpojuma 09.01.2017. 31.12.2018. Rīga Pārvaldes transportlīdzekļu mazgāšana, salonu tīrīšana un virsbūves pulēšana ENRI SIA 3999,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Līguma kavējuma naudas samaksa neatbrīvo vainīgo Pasūtītāju no saistību pilnīgas izpildes. Katrai Pusei ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi. Līgums tiek uzskatīts par vienpusīgi lauztu pēc 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu notecēšanas no rakstiska paziņojuma par Līguma vienpusējas laušanu saņemšanas brīža un līgumsaistību izpildes pilnā apmērā.
2/2017 Pirkuma 04.01.2017. 06.01.2018. Rīga Par biļešu iegādiviedbiļetēm Rīgas satiksme SIA 3999,00 Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis pārskaitījumu un nauda pilnā apmērā ir ienākusi PĀRDEVĒJA norēķinu kontā, vai PĀRDEVĒJAM ir iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu pilnā apmērā. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Līgums ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību pilnīgai izpildei.
2016/41-PMIF Pirkuma 04.01.2017. 31.10.2017. Rīga, PMC Dezinfekciju lampu iegāde PMC telpām Kront SIA 16689,72 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi. 2016/41-PMIF 29.11.2016. 12.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2.1-34/17/2 Telpu noma 03.01.2017. 20.03.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 104,13 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
107/2016 Pakalpojuma 02.01.2017. 31.12.2017. Rīga Smalcināto, norakstīto personas apliecinošo dokumentu utilizācija RAGN-SELLS SIA 3628,79 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var pagarināt līguma darbības laiku vai izbeigt līgumu.
1/2017 Telpu noma 02.01.2017. 31.12.2019. Madonā, Saules ielā 17 Telpu nomas līgums PMLP Madonas nodaļai SPECPROJEKTS SIA 12730,85 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 8.4. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2016
117/2016 Pakalpojuma 30.12.2016. 30.12.2017. Rīga Serveru telpu gāzes dzēšanas sistēmu un ar to saistīto ugunsdzēsības aparatūras un Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas uzturēšana Personalizācijas centrā 2017. gadam Sprinkler service SIA 3999,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
130/2016 Pakalpojuma 29.12.2016. 31.12.2026. Latvija Delegeģēšanas līgums par uzticamības pakalpojumu sniegšanu LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS VAS XXXXXX
137/2016 Telpu uzkopšana 28.12.2016. 31.05.2017. Saldus, Lielā iela 3 Telpu uzkopšana PMLP Saldus nodaļā Skaidrīte Birgere 315,85 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu vai citu saistību neizpildi t.sk. 1% (viena procenta) apmērā no mēneša maksas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no mēneša paredzētās maksājuma summas. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/40 Pakalpojuma 27.12.2016. 31.12.2017. Rīga Utimaco HSM iekārtu uzturēšanas pakalpojumi Utimaco IS GmbH 10140,00 Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2016/40 29.11.2016. 12.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
135/2016 Komumālie pakalpojumi 22.12.2016. 31.12.2017. Dobele Sauso, sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma nodrošināšana PMLP Dobeles nodaļā DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI SIA 250,47 Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar maksas par SSA izvešanu samaksu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/39 Pirkuma 21.12.2016. 29.12.2016. PMC Mucenieki Mēbeļu iegāde speciāli pielāgotām telpām Patvēruma meklētēju centrā DCK SIA 3994,85 Apmaksa par Preču piegādi un uzstādīšanu tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Preču uzstādīšanas un Pavadzīmes parakstīšanas. 2016/39 08.12.2016. 19.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/43 Pakalpojuma 21.12.2016. 20.12.2017. Rīga Uzturēšanās atļauju un patvēruma meklētāju statistikas programmatūras uzturēšana Lattelecom Technology 35172,33 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. 2016/43 09.12.2016. 20.03.2017. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
136/2016 Pakalpojuma 20.12.2016. 19.04.2018. Latvija Darba drošības pasākumu organizēšana un nelaimes gadījumu darba vietā izmenklēšana PMLP pārvaldē un tās teritoriālajās nodaļās. Darba drošības centrs SIA 3999,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
133/2016 Telpu uzkopšana 19.12.2016. 31.05.2017. Rīga Telpu uzkopšana PMLP Rīgas 4. nodaļā RMB Group SIA 2024,27 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
132/2016 Pirkuma 19.12.2016. 31.12.2017. Rīga Lietoto apģērbu un apavu iegāde patvēruma meklētājiem R.D.A.SIA 3999,99 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu septiņu darba dienu laikā no rēķina un pavadzīmes saņemšanas dienas. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2016/28-IDF-4 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga 16 foto tehnikas Canon EOS 1300D ar objektīvu, galda statīvu un strāvas adapteri iegāde IB serviss SIA 7104,96 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/28-IDF-5 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga 27 tintes printeru EPSON L130 iegāde. CAPITAL AS 2435,40 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/28-IDF-6 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga 25 lāzerprinteru Canon i-SENSYS LBP252dw iegāde IB serviss SIA 3212,25 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/28-IDF-7 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga Multifunkcionālās, krāsainās drukas iekārtas KONIKA Minolta Bizhub C3350 iegāde CAPITAL AS 1212,64 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/28-IDF-8 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga 10 multifunkcionālo, melnbalto drukas iekārtu KONIKA Minolta Bizhub 4750 iegāde CAPITAL AS 12837,00 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
128/2016 Telpu noma 06.12.2016. 31.12.2017. Jūrmalas pilsēta Telpu noma svinīgo ceremoniju nodrošināšanai Jūrmalas pilsētas muzejs 14,40 Pamats apmaksai par katru Ceremonijas norisi ir Pušu parakstīts Akts, kas aizpildīts atbilstoši Līguma pielikumam, un rēķins, kuru izraksta Iznomātājs.Nomas maksā ir iekļauti visi Iznomātāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar telpu nomu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Līgums var tikt lauzts, paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
127/2016 Pakalpojuma 05.12.2016. 12.06.2017. Tukums, Raudas ielā 4 Telpu uzkopšana Tukuma nodaļā Housing Solution service SIA 579,86 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par savu darbinieku nodarinātajiem materiālajiem zaudējumiem Pasūtītāja īpašumā vai lietošanā esošām lietām, ja šādi zaudējumi nodarīti Darbu veikšanas laikā, 9.4. Puses savstarpēji vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
108/2016 Pakalpojuma 02.12.2016. 01.12.2017. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas un nomas pakalopjumi PMLP nodaļās BERENDSEN TEKSTILA SERVISS A/S 3999,00 Par samaksas dienu uzskatāms datums, kad Pasūtītājs ir devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pilnīgas zaudējumu atlīdzības samaksas un Līgumā noteikto saistību izpildes. Jebkādi pielikumi, labojumi vai papildinājumi Līgumam var tikt veikti tikai pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
126/2016 Telpu uzkopšana 02.12.2016. 31.05.2017. Daugavpils Telpu uzkopšana PMLP daugavpils nodaļā Zinaida Kartaševa 930,30 2.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/24-PMIF-2 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga 150 metāla galdu iegāde WSP SIA 4237,50 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 29.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/24-PMIF-3 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga 300 metāla taburešu iegāde PMC FL Birojs SIA 4200,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 29.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/24-PMIF-4 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. 420 gultas matraču iegāde PMC FL Birojs SIA 21420,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 28.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/24-PMIF-5 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga 4 vienstāvīgas gultas (personām ar kustību traucējumiem) un skapja komplektu iegāde PMC FL Birojs SIA 761,40 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 28.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
116/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga Lifta tehnioskās apkopes līgums 2017.gadam LATVIJAS LIFTS-ŠINDLERS AS 516,48 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā minēto summu. Par apkopes savlaicīgu neveikšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1 % apmērā no pieņemšanas nodošanas aktā minētās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no pieņemšanas nodošanas aktā minētās summas. Izmaiņas un papildinājumi Līgumam ir spēkā un ir uzskatāmi par Līguma sastāvdaļām tikai tad, ja tie iesniegti rakstveidā un tos parakstījušas abas Līguma Puses.
121/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga PMLP Rīgas 2. nodaļas pielķūšanas kontroles sīstēmas apkope durvīm 2017.gadam STA Grupa SIA 1500,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
119/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga PMLP Personalizācijas telpu piekļūšanas kontroles sistēmas apkope durvīm un turnikiem 2017. gadam STA Grupa SIA 1500,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
109/2016 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2018. Rīga Ziedu iegāde Vendella SIA 3999,00 Pircējs apmaksā Summu ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā tiek dots norādījums kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt attiecīgo Summas daļu uz Pārdevēja norēķinu kontu. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām, un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to vienojoties rakstiski 1(vienas) nedēļas laikā un veicot savstarpējos norēķinus.
118/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 30.12.2017. Rīga PMLP Personalizācijas telpu apsardzes sistēmas sistēmas apkope durvīm un turnikiem 2017. gadam SIA Evidence Network 1500,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu, un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
110/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā 2017. gadam Rīgā, Daugavpils ielā 31 Biedrība "Aīda" 1000,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
122/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Liepāja Muzikālo pakalpojumu (dzejas priekšnesums)nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Iveta Ļesina 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
123/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Liepāja Muzikālo pakalpojumu (klavieru pavadījums)nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Elita Siliņa 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
120/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Liepāja Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Laura Budkeviča 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
112/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Valmiera Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Valmierā Inese Reinfelde 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
114/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Jēkabpils Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Jēkabpilī Gunta Davidova 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
113/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Cēsis Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Cēsīs Rihards Saule 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
115/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Ventspils Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Ventspilī Sandra Bauere 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
111/2016 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga Zīmogu iegāde Reklāmas un Zīmogu Fabrika AS 3990,00 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/32-PMIF-1 Pirkuma 23.11.2016. 31.10.2017. Rīga Par sadzīves tehnikas(ledusskapju) iegādi PMC AIVI SIA 9472,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/32-PMIF 18.10.2016. 31.10.2016. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/32-PMIF-2 Pirkuma 23.11.2016. 31.10.2017. Rīga Par sadzīves tehnikas(veļas mazgājamās mašīnas) iegādi PMC AIVI SIA 2700,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/32-PMIF 18.10.2016. 31.10.2016. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/32-PMIF-3 Pirkuma 23.11.2016. 31.10.2017. Rīga Par sadzīves tehnikas(veļas žāvētāji) iegādi PMC Dižtehnika SIA 3732,60 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/32-PMIF 18.10.2016. 31.10.2016. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/32-PMIF-4 Pirkuma 23.11.2016. 31.10.2017. Rīga Par sadzīves tehnikas(trauku mazgājamā mašīna) iegādi PMC Dižtehnika SIA 335,84 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/32-PMIF 18.10.2016. 31.10.2016. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/24-PMIF-1 Pirkuma 23.11.2016. 31.12.2017. Rīga 180 Divstāvu metāla gultu ar skapjiem iegāde PMC SIA”FAB Company” 29700,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 29.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/24-PMIF-6 Pirkuma 23.11.2016. 31.12.2017. Rīga 10 matraču iegāde gultām, kuras paredzētas personām ar kustību traucējumiem SIA”FAB Company” 1150,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 29.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/20 Pakalpojuma 22.11.2016. 30.11.2017. Rīga KOFAX Programmatūras ražotāja atbalstu un jauninājumu saņemšanas servisa piegādi DIGITALSTREAM SIA 25133,00 Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 08.11.2016. 28.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
106/2016 pakalpojuma 09.11.2016. 30.12.2016. Rīga Konsultāciju pakalpojumi ISO27001:2013 UN ISO9001:2015 sertifikācijas procesa atbalstam PADD Personalizācijas centrā un Tehnoloģiju nodaļā RaulWalter OÜ 3300,00 Apmaksa par pieņemtajiem DARBIEM tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA izsniegta rēķina saņemšanas, ja PUSES ir parakstījušas AKTU. PUSE, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas LĪGUMĀ noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI, ņemot vērā, ka katras PUSES materiālā atbildība šī LĪGUMA ietvaros ir ierobežota MAKSIMĀLĀS LĪGUMA SUMMAS apmērā. LĪGUMS var tikt lauzts PUSĒM par to savstarpēji vienojoties, kā arī citos LĪGUMĀ minētajos gadījumos.
105/2016 Pakalpojuma 04.11.2016. 03.11.2018. Rīga Gultas veļas magāšana, segu un spilvenu tīrīšanu PMC IRVE SIA 3999,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Zaudējumu segšanas un līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma. Līgums var tikt vienpusēji lauzts, otru pusi rakstiski brīdinot 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
92/2016 Pakalpojuma 31.10.2016. 13.11.2016. Rīga Tehniskās specifikācijas izstrāde Patvēruma meklēāju centra ēku un teritorijas videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas papildināšanai Multicop SIA 660,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts pirms noteiktā termiņa beigām, abām pusēm par to rakstiski vienojoties 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
2016/34 Pirkuma 27.10.2016. 26.11.2016. Latvija Rindu sisēmas iegāde un uzstādīšana PRISTIS SIA 41130,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un uzstādīšanu. 2016/34 07.10.2016. 18.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
104/2016 Pakalpojuma 27.10.2016. 28.11.2016. Rīga Nolietotās Pārvaldes automašīnas pieņemšana un pārstrāde GREENWHEEL SIA 0,00 Izdevumus, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, ieturēt no Transportlīdzekļa atlikušās tirgus vērtības apmēra. Saskaņā ar līgumā noteikto Visi šā līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sastādāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.
2016/30-PMIF-1 Pirkuma 27.10.2016. 31.12.2017. Rīga Gultas veļu komplektu un dvieļu iegāde EGLE RIS SIA 11872,60 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/30-PMIF 20.09.2016. 03.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/30-PMIF-2 Pirkuma 27.10.2016. 31.12.2017. Rīga Spilvenu iegāde EGLE RIS SIA 1699,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/30-PMIF 20.09.2016. 03.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/30-PMIF-3 Pirkuma 27.10.2016. 31.12.2017. Rīga Segu iegāde EGLE RIS SIA 2761,65 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/30-PMIF 20.09.2016. 03.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
103/2016 Pirkuma 26.10.2016. 30.11.2018. Rīga Preču iegāde SIA DEPO DIY veikalos DEPO DIY SIA 3999,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji vienojoties
101/2016 Pakalpojuma 26.10.2016. 31.10.2017. Latvija PMLP īpašumā esošo papīra smalcinātāju ikmēneša apkope Bete Komunikācijas SIA 1500,00 Pasūtītājs apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Ja Darbi ir veikti nekvalitatīvi un tiek konstatēti trūkumi vai defekti vai arī Darbi ir veikti neatbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
102/2016 Pakalpojum 24.10.2016. 31.10.2017. Personalizācijas centrs, Rīgā, Bruņenieku ielā 72b. Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskās apkopes un uzturēšanas darbi Personalizācijas centrā. Auks SIA 1809,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Jebkurai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz Līguma laušanas brīdi.
98/2016 Pirkuma 10.10.2016. 31.12.2017. Rīga Piena maisījuma piegāde patvēruma meklētāju bērniem NUKO SIA 3999,00 2.3. Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu par Līguma 2.1. punktā norādīto summu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas norādītajā adresē, Preču saņemšanu apliecina Pasūtītāja atbildīgas personas paraksts uz preču pavadzīmes – rēķina.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.5.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
2016/26-PMIF-1 Pakalpojuma 05.10.2016. 04.10.2018. Latvija Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana SIA”Skrivanek Baltic”, SIA”Konels” EUR 79 554,41 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP 2016/26-PMIF-1 18.07.2016. 12.09.2016. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.Vienošanās var tikt izbeigta pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/26-PMIF-2 Pakalpojuma 05.10.2016. 04.10.2018. Latvija Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana SIA”Skrivanek Baltic”, SIA”Konels” EUR 103554,42 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP 2016/26-PMIF-2 17.07.2016. 12.09.2016. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.Vienošanās var tikt izbeigta pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/26-PMIF-3 Pakalpojuma 05.10.2016. 04.10.2018. Latvija Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana SIA”Skrivanek Baltic”, SIA”Konels” EUR 125082,17 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP 2016/26-PMIF-3 17.07.2016. 12.09.2016. Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.Vienošanās var tikt izbeigta pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2.1-34/16/168 Telpu noma 27.09.2016. 12.12.2016. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 104,13 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
2016/31 Pakalpojuma 26.09.2016. 31.03.2017. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) datu apmaiņas testēšana. SIA „SkyWave” 40000,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķinu saņemšanas. 2016/31 07.09.2016. 19.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 (desmit) darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Gadījumā, ja 1 (viena) mēneša laikā pārrunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus izskatīt tiesā, LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
95/2016 Pakalpojuma 22.09.2016. 21.11.2016. Rīga Nolietotās Pārvaldes automašīnas pieņemšana un pārstrāde GREENWHEEL SIA 0,00 Izdevumus, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, ieturēt no Transportlīdzekļa atlikušās tirgus vērtības apmēra. Saskaņā ar līgumā noteikto Visi šā līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sastādāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.
94/2016 Pirkuma 09.09.2016. 30.09.2016. Rīga Web kameru piegāde un uzstādīšana SIA MarkIT Latvija 2190,72 Apmaksu par Precēm Pircējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma maksa. Jebkura veida problēmas un bojājumi Pārdevējam jānovērš par saviem līdzekļiem un ar Pircēju saskaņotos termiņos. Ja noteiktajā termiņā Pārdevējs neapmaina nekvalitatīvo vai bojāto Preci, tad Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā atmaksā Pircējam nekvalitatīvās Preces cenu un maksā līgumsodu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/29-PMIF Pakalpojuma 09.09.2016. 31.12.2017. PMC Mucenieki Medicīnas kabinete izveide un uzturēšana Patvēruma meklētāju centrā Mucenieki A/S Veselības centru apvienība 70384,00 Maksā iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto Maksu. PMLP 2016/29-PMIF 12.08.2016. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, ja Izpildītājs 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas nenodrošina medicīnas kabineta atbilstību likumdošanā noteiktajām prasībām, lai tiktu veikta reģistrācija Ārstniecības iestāžu reģistrā. Pasūtītājs var ieturēt līgumsodu no Izpildītāja sniegto Pakalpojumu, vai sniegto Pakalpojuma daļas samaksas, kā arī pieprasīt Līgumsoda atsevišķu samaksu, ja Izpildītāja atbildība ir iestājusies pēc sniegto Pakalpojumu apmaksas, vai maksājums par sniegto Pakalpojumu daļu nesedz līgumsoda apmēru. Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Līgumā noformējami kā Līguma pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
100/2016 Pakalpojuma 08.09.2016. 01.12.2016. Rīga Atbalsta pakalpojuma sniegšana projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" kopsavilkuma un tā pielikumu pilnveidošanu, iesniegšanai VARAM Ernst&Young Baltic SIA 3990,00 Samaksa par Darbu tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc bez atrunām parakstīta pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
2016/27-IDF Pakalpojuma 07.09.2016. 01.06.2017. Rīga Programmatūras prasību specifikācijas izstrādie NVIS Progammatūras pilnveidošanai un NVIS Ielūgumu reģistea izveidošanai. ERNST & YOUNG BALTIC SIA 26000,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. 2016/27-IDF 07.07.2016. 18.07.2016. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
PMLP2016/23-PMIF-2 Telpu uzkopšana 25.08.2016. 30.12.2017. Rīga Ģenerāltīrīšanas darbi Patvēruma meklētāju centrā. RMB GROUP SIA 7219,00 Maksā ir iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. PMLP2016/23-PMIF 17.06.2016. 30.06.2016. Ja Izpildītājs neveic Darbus pienācīgā kvalitātē un atbilstoši Līguma nosacījumiem, vai neievēro Līgumā noteiktajos termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no summas par katru Aktā konstatēto Darbu kvalitātes un/vai izpildes neatbilstību Līgumam. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/23-PMIF-1 Telpu uzkopšana 25.08.2016. 30.12.2017. Rīga TELPU UZKOPŠANA PMC INFO SERVISS SIA 6440,16 Maksā ir iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. PMLP2016/23-PMIF 17.06.2016. 30.06.2016. Ja Izpildītājs neveic Darbus pienācīgā kvalitātē un atbilstoši Līguma nosacījumiem, vai neievēro Līgumā noteiktajos termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no summas par katru Aktā konstatēto Darbu kvalitātes un/vai izpildes neatbilstību Līgumam. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
87/2016 Pakalpojuma 25.08.2016. 25.09.2017. rīga ISO 27001:2013 un ISO 9001:2015 priekšaudits un sertifikācija PMLP PADD Personalizācijas centram BM TRADA LATVIJA SIA 3990,00 Ja Pasūtītājs kavē izrakstītā rēķina apmaksu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Ja Izpildītājs kavē savu Līgumā paredzēto saistību izpildi, Pasūtītājam ir tiesības prasīt un Izpildītājam pienākums maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā Pakalpojuma maksas, par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no kavētā Pakalpojuma maksas. Ja kāda no Pusēm pārkāpj būtiskus Līguma nosacījumus, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei rakstiskā veidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
2.1-34/16/149 Telpu noma 01.08.2016. 22.08.2016. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 34,71 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
2016/4-1 Pakalpojuma 28.07.2016. 27.07.2017. Rīga VMIS un tās reģistru papildināšana un uzturēšana vienam gadam RIX Tehnologies 311600,00 Pasūtītājs veic norēķinus 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto uzturēšanas pakalpojumu apjomam, ik pēc diviem mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. 2016/4 07.03.2016. 11.04.2016. Izpildītājam nolīgtie darbi jāveic ar vislielāko rūpību un Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu darbību ir nodarījis Pasūtītājam. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/4-2 Pakalpojuma 28.07.2016. 27.07.2017. Rīga NVIS un tās reģistru papildināšana un uzturēšana vienam gadam RIX Tehnologies 220400,00 Pasūtītājs veic norēķinus 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto uzturēšanas pakalpojumu apjomam, ik pēc diviem mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. 2016/4 07.03.2016. 04.04.2016. Izpildītājam nolīgtie darbi jāveic ar vislielāko rūpību un Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu darbību ir nodarījis Pasūtītājam. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
86/2016 Pirkuma 21.07.2016. 16.08.2016. Patvēruma meklētāju centrs "Mucenieki" Metāla divstāvu gultu piegāde un uzstādīšana Patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki" SIA BDF 3924,00 Apmaksa par Preču piegādi un uzstādīšanu tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto Summu. Visi piemērojamie nodokļi tiek maksāti papildus un vienlaicīgi ar Summas samaksu. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
83/2016 pakalpojuma 01.07.2016. 30.06.2017. Latvija Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehniskā apkope un uzturēšana PMLP teritoriālajās nodaļās SECURITY LV SIA 3999,00 Maksā ietilpst visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies Darbu izpildi. Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Puses ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
PMLP2016/21-PMIF Pirkuma 15.06.2016. 30.12.2017. Patvēeruma meklētāju centrs "Mucenieki" Higiēnas preču komplektu piegāde Patvēruma meklētājiem SIA "Spoddrība" 15000,00 Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu. 2016/21-PMIF 25.05.2016. 06.06.2016. Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajās specifikācijas prasībām neatbilstošu Preci, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina atklātie defekti un trūkumi jānovērš, nodrošinot Preces apmaiņu un trūkstošās Preces piegādi 1 (vienas) darba dienas laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Piegādātājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.
2016/8-PMIF Pakalpojuma 15.06.2016. 30.12.2017. Latvija Psihiatra sākotnējās apskates-konsultācijas sniegšana patvēruma meklētājiem Vivendi veselības centrs SIA 7671,00 Pasūtītājs veic ikmēneša maksu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem atbilstoši piestādītajam rēķinam un Aktam.Izpildītājs līdz katra nākamā mēneša 10 (desmitajam) datumam izraksta Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu apjomu un iesniedz Pasūtītājam kopā ar Aktu. 2016/8-PMIF 20.05.2016. Maksājuma nokavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā par katru maksājuma nokavējuma dienu no Izpildītāja ikmēneša rēķinā norādītās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Izpildītāja ikmēneša rēķina norādītās summas. Ja Pakalpojums Izpildītāja vainas dēļ nav sniegts kvalitatīvi, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Izpildītāja ikmēneša rēķinā norādītās summas. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot norēķinus par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem.
2016/25 Pakalpojuma 12.06.2016. 11.06.2017. Latvija Tehniskās apsardzes un apsardzes sistēmu tehniskās apkopes nodrošināšana PMLP teritoriālajās nodaļās MEGA SARGS SIA 11730,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 2016/25 30.06.2016. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Par Līgumā noteikto saistību neievērošanu, Darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi, vienošanās un labojumi noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
69/2016 pakalpojuma 10.06.2016. 31.12.2017. Zviedrija Valodas analīzes un tulkošanas kvalitātes pārbaudes pakaplojumu sniegšana SKANDINAVISK SPRAKANLYS AB 3998,35 Apmaksa par katru Pakalpojumu tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc valodas analīzes ziņojuma vai ziņojuma par tulkojuma kvalitāti saņemšanas un pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. Par Līguma summas savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas.Par Pakalpojuma sniegšanas termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi veiktajiem Pakalpojumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu,nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Līgums var tikt lauzts paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
71/2016_1 paklpojuma 10.06.2016. Rīga Lursoft pakalpojumu saņemšana internetā, izmantojot piederošās sistēmas LURSOFT IT SIA 529,24 Pieslēguma maksā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis. Mainoties pievienotās vērtības nodokļa lielumam, Izpildītājs ir tiesīgs atbilstoši izmainīt pieslēguma maksas lielumu. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt apmaksas noteikumus, brīdinot par to Pasūtītāju 1 (vienu) nedēļu iepriekš. Ja Pasūtītājs nevēlas turpināt Līgumu uz jauniem noteikumiem, viņam par to jāpaziņo 2 (divu) nedēļu laikā pēc jauno noteikumu publicēšanas Izpildītāja Interneta vietnē, un šajā gadījumā viņam ir tiesības izmantot pakalpojumus pēc iepriekš noteiktajām cenām iemaksātās summas atlikuma apjomā, pēc kura izmantošanas Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu. Savlaicīgu maksājumu neveikšanas gadījumā Izpildītājam ir tiesības informāciju par Pasūtītāja saistību nepildīšanu publicēt vai nodot publicēšanai kredītinformāciju un maksājumu parādsaistību informācijas reģistros, ne mazāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš par to rakstveidā brīdinot Pasūtītāju. Strīdi, kuri radušies saistībā ar šo Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdu neatrisināšanas gadījumā tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
85/2016 Pakalpojumi 10.06.2016. 17.06.2017. Rīga SAP Business Object licenšu uzturēšana LATTELECOM TECHNOLOGY SIA 2600,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Apmaksa par Licenču uzturēšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas attiecīgās Puses vainas dēļ nodarīti otrai Pusei (izņemot netiešos zaudējumus). Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
2016/18 Pirkuma 08.06.2016. 06.06.2017. Latvija Vidionovērošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana Creen SIA, MODELLING AND CONSULTING IN MATERIAL TECHNOLOGIES SIA, WEST IATRONS SIA 41950,00 Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. 18.05.2016. 30.06.2016. Par veikto Darbu savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētās maksājuma summas. Par Pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Maksas. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
2016/16-4 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Rīga, Bruņinieku iela 72b Telpu uzkopšana Personalizācijas centrā SIA "TALANTS" 3206,88 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-1 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Rīgš, J.Alunāna ielā 1 Telpu uzkopšana Rīgas 2.nodaļā Ilga Stahovska 3553,44 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-3 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Rīgā, Daugavpils ielā 31 Telpu uzkopšana Rīgas 4.nodaļā SIA "Tīrības centrs" 3169,80 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-5 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Madona, Saules iela 17 Telpu uzkopšana Madonas nodaļā SIA "Tīrības centrs" 881,16 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-9 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Daugavpils, 18.novembra iela 105 Telpu uzkopšana Daugavpils nodaļā SIA "Tīrības centrs" 2069,28 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-14 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Valmiera, Meža iela 7. Telpu uzkopšana Valmieras nodaļā SIA "Tīrības centrs" 935,52 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-13 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Tukums, Raudas iela 4 Telpu uzkopšana Tukuma nodaļā SIA "Tīrības centrs" 958,44 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-10 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Dobele, Uzvaras iela 4 Telpu uzkopšana Dobeles nodaļā SIA "Tīrības centrs" 1016,28 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-6 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Saldū, Lielā ielā 3 Telpu uzkopšana Saldus nodaļā SIA "Tīrības centrs" 758,04 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-2 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Telpu uzkopšana Rīgas 3.nodaļā SIA "Tīrības centrs" 3828,72 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-7 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. A.Lerha Puskaiša iela 6, Talsi Telpu uzkopšana Talsu nodaļā Dzintra Kalniņa 804,00 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-15 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Ventspils, Užavas iela 8 Telpu uzkopšana Ventspils nodaļā SIA "Tīrības centrs" 1314,00 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-11 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Liepāja, Graudu ielā 45 Telpu uzkopšana Liepājas nodaļā Aija Dūčmane 1749,00 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-8 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Alūksne, Dārza iela 11 Telpu uzkopšana Alūksnes nodaļā Elvīra Martuzāne 653,64 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
75/2016 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Līmbaži, Cēsu iela 28 Telpu uzkopšana Limbažu nodaļā Sarmīte Birģele 588,36 Maksā ir iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu.2.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/15 Pakalpojuma 25.05.2016. 25.05.2018. Rīga Dokumentu apsardze to pārvadāšanas laikā Rīgas robežās APSARDZE RĪGA SIA 40920,00 Pasūtītājs apmaksā Darbus, reizi mēnesī, bezskaidras naudas norēķinu veidā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, par iepriekšējā mēnesī padarīto, pamatojoties uz ikmēneša Aktā ietverto un akceptēto informāciju, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu rēķinu; 2016/15 06.05.2016. Par Darbu savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no aizkavētās apmaksas Summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētās apmaksas Summas. Pasūtītājs var ieturēt līgumsodu no Izpildītāja sniegto Pakalpojumu, vai sniegto Pakalpojuma daļas samaksas, kā arī pieprasīt Līgumsoda atsevišķu samaksu, ja Izpildītāja atbildība ir iestājusies pēc sniegto Pakalpojumu apmaksas, vai maksājums par sniegto Pakalpojumu daļu nesedz līgumsoda apmēru. Katrai no pusēm ir tiesības lauzt Līgumu pirms tā termiņa beigām, norādot iemeslu un brīdinot rakstiski otro pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja ir izpildītas šajā Līgumā paredzētās saistības līdz Līguma laušanas dienai. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta nosacījumus.
67/2016 Sadarbības 12.05.2016. 31.12.2022. Patvēruma meklētāju centrs Darba vietas aprīkojuma nodrošināšana Patvēruma meklētāju centrā un atbalsta sniegšana sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšanai. Sabiedrības integrācijas fonds 0,00 Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem. SIF ir tiesīgs vienpusēji izbeigt LĪGUMU, par to rakstiski brīdinot PMLP 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš. PMLP nav tiesības celt nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt zaudējumu segšanu saistībā ar LĪGUMA izbeigšanu.Visus strīdus un domstarpības, kas rodas LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā.
Skatīt arhīvu