PMLP noslēgtie līgumi

Līguma Nr Līguma veids Noslēgšanas datums Izpildes termiņš Izpildes vieta Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena (bez PVN) Samaksas kārtība Iepirkuma ID Nr. Publicēts IUB pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas datums atbildība par līguma neizpildi līguma izbeigšanas kārtība, grozījumi Faili
101/2018 Pirkuma 04.09.2018. 19.09.2018. Latvija Vēlētāju personalizētu vēlēšanu apliecību izgatavošana un piegāde SIA “Baltijas Banknote” 9450,00 Apmaksu par Precēm Pircējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma maksa. Puses ir atbildīgas par Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
100/2018 Pirkuma 30.08.2018. 05.10.2018. Latvija Informatīvo sūtījumu par vēlētāju apliecību saņemšanas kārtību sagatavošana, šķirošanu un piegāde "Fitek" SIA 3420,00 Apmaksa par sūtījumu sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojuma sniedzējam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Puses ir atbildīgas par no Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos parakstījušas abas puses.
97/2018 Pakalpojuma 10.08.2018. 31.01.2019. Rīga Granta līguma īstenošanas atbilstības audita veikšana projektam „Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts 2017-2018”. SIA “Auditorfirma Padoms” 2480,00 Samaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katra Darba etapa, atbilstoši nodošanas-pieņemšanas aktiem un Izpildītāja piestādītajiem rēķiniem. Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra Puse. Ja kāda no Pusēm pārkāpj būtiskus Līguma nosacījumus, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei rakstiskā veidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
96/2018 Pakalpojuma 07.08.2018. 07.09.2018. Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, Personalizācijas centrā Ventilācijas sistērmas tīrīšanas darbi Personalizācijas centrā SIA „VEGA 1 serviss” 1989,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Darba uzdevums Nr.PMLP/2018/80 Pakalpojuma 27.07.2018. 01.06.2018. Rīga Jaunas ielūgumu reģistra informācijas sistēmas izstrādes VMIS iegāde EISā AS “RIX Technologies”, 455000,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās Atbilstoši Vispārīgajai vienošanās
92/2018 Sadarbības 27.07.2018. 01.03.2019. Sadarbības līgums ar Ārlietu ministriju Kosovas projekta ietvaros Ārlietu ministriju 1250,00 Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem
86/2018 Telpu noma 25.07.2018. 01.07.2020. Saldū, Lielā ielā 3 Telpu noma Saldus nodaļas vajadzībām SIA”Mežsaimnieks RD” 11178,00 NOMNIEKS maksājumus par Telpu lietošanu un par komunālajiem maksājumiem veic ar pēcapmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākamā mēneša 15. datumam. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās.
91/2018 Apsardze 12.07.2018. 11.07.2019. Latvija Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana PMLP teritoriālajām nodaļām SIA ”eSECURITY.LV”, 9999,99 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par Pasūtītājam nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem vispārējās civiltiesiskās atbildības polises ietvaros, saskaņā ar Pasūtītājam iesniegto polisi un polises pielikumiem. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un savstarpēji izpildot Līgumā noteiktos pienākumus.
87/2018 Pakalpojuma 03.07.2018. 02.07.2019. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un Personu datu pārlūkošanas sistēmas (PDP) drošības audita un ielaušanās testu veikšana. SIA “IT Centrs” 9000,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas un pēc Akta abpusējas parakstīšanas par audita un testēšanas darbu izpildi un ziņojuma iesniegšanu. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt lauzts, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
84/2018 Pakalpojuma 02.07.2018. 01.07.2019. Lielā ielā 3, Saldus Sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošana Saldus nodaļā SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" 34,68 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Atbilstoši līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
85/2018 Pirkuma 18.06.2018. 17.07.2018. Rīgā, Bruņinieku ielā 72b PIN aplokšņu izgatavošanu un piegāde High Information Technologies SIA 5825,00 Apmaksu par Precēm Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
88/2018 Pirkuma 15.06.2018. 01.09.2018. Rīga Dekoratīvās kastītēs ievietotu piemiņas krūšu nozīmju izgatavošana un piegāde. SIA "Zeltkaļi" 9960,00 Apmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katras preču pavadzīmes parakstīšanas. Līgumslēdzējas puses nes pilnu atbildību par Līgumā minēto saistību izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
79/2018 Telpu kopšana 13.06.2018. 12.06.2019. Tukums, Raudas iela 4 Telpu kopšana Tukuma nodaļā Atis Bētiņš 1153,20 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/7 Pakalpojuma 13.06.2018. 14.06.2020. Rīga Personu apliecinošu dokumentu un nelielu kravu pārvietošana un to apsardze pārvietošanas laikā Rīgas pilsētas ietvaros IMI Serviss SIA 37200,00 Pasūtītājs apmaksā Darbus, reizi mēnesī, bezskaidras naudas norēķinu veidā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, par iepriekšējā mēnesī padarīto, pamatojoties uz ikmēneša Aktā ietverto un akceptēto informāciju, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2018/7 21.05.2018. 01.06.2018. Kavējuma naudas un līgumsoda samaksa puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Katrai no Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu pirms tā termiņa beigām, norādot iemeslu un brīdinot rakstiski otro pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja ir izpildītas šajā Līgumā paredzētās saistības līdz Līguma laušanas dienai.
48/2018 Telpu noma 11.06.2018. 31.05.2021. Talsos, Anša Lerha-Puškaiša ielā 6 Telpu noma Talsu nodaļas vajadzībām Ajmal Shah Din 17702,28 Iznomātājs rēķinus izraksta līdz katra kalendārā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam un Nomnieks tos apmaksā rēķinā norādītajā termiņā, kas ir ne mazāks kā 10 (desmit) dienas no rēķina izrakstīšanas datuma. atbilstoši līguma nosacījumiem Šo Līgumu var grozīt, tajā skaitā izbeigt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. Visi Līguma grozījumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.
81/2018 Pirkuma 11.06.2018. 29.06.2018. Rīga 16 Licencenšu iegāde informātīvo ekrānu Magic-info satura pārvaldībai A/S Capital 5040,00 Apmaksa par saņemtajām Licencēm sniedzamajiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
76/2018 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Limbaži, Cēsu iela 28 Telpu kopšana Limbažu nodaļā Sarmīte Birģele 657,60 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/6-6 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Saldū, Lielā ielā 3. Telpu kopšana Saldus nodaļā Skaidrīte Birgere 746,88 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/6-5 Telpu kopšana 01.06.2018. 30.05.2019. Madona, Rīgas iela 2. Telpu kopšana Madonas nodaļā Valentīna Burķīte 594,72 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/6-7 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Talsi, A. Lerha - Puškaiša iela 6 Telpu kopšana Talsu nodaļā Daiga Grīnberga 816,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-11 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Liepāja, Vecā Ostmala 24 Telpu kopšana Liepājas nodaļā Aija Dūčmane 3134,04 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-2 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Telpu kopšana Rīgas 3. nodaļā ĒRIKS LĪCIS 3589,32 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-4 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Rīga, Bruņinieku iela 72b Telpu kopšana Personalizācijas centrā Marivo SIA 4348,80 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-9 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Daugavpils, 18.novembra iela 105 telpu kopšana Daugavpils nodaļā Svetlana Leytane 2396,04 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-8 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2018. Alūskne, Dārza iela 11 telpu kopšana Alūksnes nodaļā Elvīra Martuzāne 653,64 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-15 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Ventspils, Užavas iela 8 telpu kopšana Ventspils nodaļā Jeļena Rozentāle 1336,32 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
75/2018 Telpu uzkopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Valmiera, Meža iela 7 Telpu uzkopšana Valmieras nodaļā RISINĀJUMS I SIA 10428,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
73/2018 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Rīgā, J.Alunāna ielā 1 Telpu kopšana Rīgas 2. nodaļā SIA "Pro Cleaner" 4845,60 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par savu darbinieku nodarinātajiem materiālajiem zaudējumiem Pasūtītāja īpašumā vai lietošanā esošām lietām, ja šādi zaudējumi nodarīti Darbu veikšanas laikā, Puses savstarpēji vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
74/2018 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Rīga, Daugavpils iela 31 Telpu kopšana Rīgas 4. nodaļā SIA "Pro Cleaner" 4226,40 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par savu darbinieku nodarinātajiem materiālajiem zaudējumiem Pasūtītāja īpašumā vai lietošanā esošām lietām, ja šādi zaudējumi nodarīti Darbu veikšanas laikā, Puses savstarpēji vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2018/9 Pirkuma 25.05.2018. 24.05.2021. Rīga Pašreizējā parauga pasu sagatavju papildus izgatavošana un piegāde Veridos GmbH 2 495 000,00 EUR Atbilstoši līguma nosacījumiem PMLP2018/9 Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem
69/2018 Pakalpojuma 15.05.2018. 30.06.2018. Bruņinieku ielā 72b, Rīgā Gāzes un ugunsdzēsības sistēmas mezgla apmaiņa Personalizācijas centrā SPRINKLERS SERVISS SIA 5050,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
68/2018 Pakalpojuma 15.05.2018. 19.07.2020. Rīga Personalizācijas centra kvalitātes un informācijas drošības vadības sistēmas noērtēšana saskaņā ar ISO27001:2013 un ISO9001:2015 standartu. SIA “BM Trada Latvija” 5000,00 Pasūtītājs sagatavo un piestāda Pasūtītājam rēķinu elektroniskā veidā (turpmāk tekstā „e-rēķins”) atbilsto-ši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz rēķinā norādāmo informāciju Ja kāda no Pusēm pārkāpj būtiskus Līguma nosacījumus, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei rakstiskā veidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši Pušu pilnvaroti pārstāvji. Visi grozījumi un papildinājumi pievienojami Līgumam kā pielikumi, kuri uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2016/36 Pirkuma 11.05.2018. 10.05.2023. Rīga Jaunā parauga ID karšu sagatavju izgatavošana un piegāde 5 gadiem. IDEMIA FRANCE S.A.S. 11250000,00 EUR Pasūtītājs veic Līgumcenas apmaksu pa daļām, atbilstoši savstarpēji saskaņotajam Sagatavju piegāžu grafikam. PMLP2016/36 14.12.2016. 17.01.2017. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības saskaņā ar Līgumā un tiesību aktos noteikto kārtību. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs, samaksā Izpildītājam par Sagatavēm, kas tam jau piegādātas saskaņā ar Līguma noteikumiem.
63/2018 Patapinājuma 27.04.2018. 30.06.2023. Rīga Iekšējās drošības fonda projekta Nr.PMLP/IDF/2015/2 “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas lietošana un attīstīšana (1.posms)” projekta ietvaros iegādātā tehniskā aprīkojuma nodošana patapinājumā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Ārlietu ministrija 0,00 Atbilstoši līguma nosacījumiem Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
58/2018-PMIF Pakalpojuma 27.04.2018. 30.12.2019. Patvēruma meklētāju centrs "Mucenieki" Bērnu īslaicīgas uzraudzības pakalpojumi PMC Anna Vorobjova 9975,00 Pasūtītājs apmaksu par Pakalpojumu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Aktu parakstīšanas. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstisku vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
61/2018 Pakalpojuma 25.04.2018. Madona, Rīgas iela 2. Ikmēneša sadzīves atkritumu izvešanas Pārvaldes Madonas nodaļā MADONAS NAMSAIMNIEKS SIA 16,50 Par saņemto pakalpojumu apmaksu veic 20 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas Atbilstoši līguma nosacījumiem Līgums var tikt izbeigts Pusēm vismaz 1 mēnesi iepriekš par to paziņojot otrai Pusei.
59/2018 Pirkuma 23.04.2018. 27.04.2018. Bezvadu austiņu un EHS iegāde informatīvajam tālrunim SIA MarkIT Latvija 3273,92 Apmaksu par Precēm Pircējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma maksa. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pārdevējs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā desmit darba dienas.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
60/2018 Pirkuma 23.04.2018. 31.05.2018. Rīga Šallīsu iegāde Pārvaldes klientu apklapošanas speciālistiem SIA„Viesnīcu tekstils” 2795,50 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
Darba uzdevums Nr.PMLP/2018/45 Pakalpojuma 23.04.2018. 31.12.2018. Rīga KOFAX ieviešanas un konsultācijas darbi SIA“AA Projekts” 127680,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanasun rēķina saņemšanas,un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Atbilstoši Vispārīgajai vienošanās.
2018/2 Pirkuma 16.04.2018. 15.04.2020. Rīga "Reprezentatīva fotoalbuma (grāmatu) iegāde svinīgo ceremoniju nodrošināšanai" SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" 25000 EUR Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas. PMLP 2018/2 12.03.2018. 23.03.2018. Par Līgumā noteikto maksājumu kavēšanu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pircējs ir tiesīgs uzlikt tam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
54/2018 Pakalpojuma 16.04.2018. 24.04.2019. Ogre,Brīvība ielā 33 Muzikālie pakalpojumi naturalizācijas pretendentu svinīgās ceremonijas laikā Ogrē Romāns Ivanovs 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
56/2018 Telpu noma 16.04.2018. 30.04.2021. Madona, Rīgas iela 2 Telpu noma Madonas nodaļas vajadzībām Madonas novada pašvaldība 6333,84 Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad maksājuma iestādē iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Šo Līgumu var grozīt, tajā skaitā izbeigt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. Visi Līguma grozījumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.
52/2018 pakalpojuma 13.04.2018. 26.04.2018. Saulkrasti, ainažu iela 74 Skolēnu konkursa "Saliedēti dažādībā" noslēguma pasākuma dalībnieku ēdināšana un izmitināšana Munda SIA 1550,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu – faktūru par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/29-PMIF Pirkuma 12.04.2018. 30.04.2018. Rīga Patvēruma meklētāju centra videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas papildināšana AS STA Grupa 84247,70 Pasūtītājs veic norēķinus 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas, ko apliecina bez ierunām Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un Izpildītāja iesniegts rēķins. 2017/29-PMIF 02.01.2018. 23.03.2018. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
94/2018 Pakalpojuma 10.04.2018. 31.05.2020. Liepāja PMLP liepājas nodaļas transportlīdzekļa tehniskās apkopes pakalpojums diviem gadiem SIA „TRĪS K SERVISS” 3999,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pušu bez atrunām parakstīta defektācijas akta sastādīšanas un parakstīšanas, un Izpildītāja piestādītas pavadzīmes saņemšanas. Par Pasūtījuma veikšanas termiņa nokavējumu vai par garantijas remonta termiņa nokavējumu Pasūtītājs var uzlikt Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
51/2018 Pirkuma 10.04.2018. 25.04.2018. Madona, Rīgas iela 2 Mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu vienotā klientu apkalpošanas sistēmā jaunajās PMLP Madonas nodaļas telpās Jelgavas mēbeles 2918,14 Pircējs apmaksā Summu ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču uzstādīšanas un Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, kur norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
2018/1-3 pie vispārīgās vienošanās 2018/1 Pirkuma 06.04.2018. 13.04.2018. Meža ielā 7, Valmierā Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Valmieras nodaļai SIA CREEN 10712,86 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/1-2 pie vispārīgās vienošanās 2018/1 Pirkuma 06.04.2018. 12.04.2018. Rīgas ielā 24, Valkā Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Valkas nodaļai SIA Creen 9739,96 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/1-1 pie vispārīgās vienošanās 2018/1 Pirkuma 06.04.2018. 11.04.2018. Dārza ielā 11, Alūksnē Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Alūksnes nodaļai SIA Creen 9739,96 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
50/2018 Pakalpojuma 05.04.2018. 04.04.2020. Liepāja Liepājas nodaļas automašīnas virsbūves mazgāšana un salona tīrīšana ARDALA SIA 500,00 Apmaksu par Pasūtījumu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildi, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2018/1-4 pie vispārīgās vienošanās 2018/1 Pirkuma 04.04.2018. 10.04.2018. Partizānu ielā 21b, Balvos Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Valkas nodaļai SIA Creen 11275,86 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
25/2018 Telpu noma 29.03.2018. 01.04.2021. Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155 Telpu noma Rēzeknes nodaļas vajadzībām SIA RPKK 51522,84 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Atbilstoši līguma nosacījumiem Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2017/3-2 Pakalpojuma 28.03.2018. 27.03.2019. Latvija Videnovērošanas sistēmu tehniskā apkope PMLP teritoriālajās nodaļās Creen SIA 25385,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/30 Pakalpojuma 19.03.2018. 18.03.2021. Latvija Kurjerservisa pakalpojumi Latvijas teritorijā, Personu apliecinošu dokumnetu pārvadāšanai VAS Latvijas Pasts 252615,24 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas PMLP 2017/30 30.12.2017. 09.02.2018. Atlīdzības un līgumsoda samaksa puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt līgumu pirms Līguma termiņa beigām, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei vismaz vienu mēnesi iepriekš
Vispārīgā vienošanās Nr.2018/1 pirkuma 16.03.2018. 15.03.2019. Latvija Videonovērošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana PMLP teritoriālajās nodaļās Creen SIA, GanoMSP SIA 41983,00 Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2018/1 13.02.2018. 26.02.2018. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
41/2018 Patapinājuma 14.03.2018. 30.06.2020. Jaunceltnes iela 2-8, Jaunceltnes-2, Ropažu novads Telpu nodošana patapinājumā latviešu valodas apmācības organizēšanai patvēruma meklētājiem Biedrība “Patvērums “Drošā māja””, 0,00 Atbilstoši vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Darba uzdevums PMLP/2018/20 Pakalpojuma 12.03.2018. 07.03.2021. Rīga Projekta ieviešanas kvalitātes vadības un konsultāciju sniegšanas pakalpojumu iegāde ERNST & YOUNG BALTIC SIA 213266,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgās vienošanās nosacījumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
40/2018 Autora līgums 09.03.2018. 21.03.2018. Rīga Apmācību kursi PMLP darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Aivars Krasnogolovs 336,00 Pasūtītājs apmaksu par kursiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 darba dienu laikā no pienēmšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var grozīt , Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos.
Dagba uzdevums PMLP2018/30 Pakalpojuma 01.03.2018. 07.03.2021. Projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu medernizācija" kvalitātes kontroles pakalpojumu iegāde AA Projekts SIA 88276,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
36/2018 Telpu noma 27.02.2018. 31.12.2022. 18. novembra ielā 105, Daugavpilī telpu noma Daugavpils nodaļas vajadzībām. VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS 53768,40 Rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem IZNOMĀTĀJS iesniedz NOMNIEKAM vienu reizi mēnesī, kuru NOMNIEKS apmaksā, ieskaitot naudu IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā, 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Atbilstoši vispārīgajiem līguma nosacījumiem Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā laikā.
33/2018 Pakalpojuma 22.02.2018. 31.12.2023. Balvi, Sporta iela 1 Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Balvos Balvu novada pašvaldība 28,59 Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
28/2018-PMIF Vispārīgā vienošanās 19.02.2018. 04.10.2018. Latvija Vispārīgā vienošanās par tulkojuma pakalpojuma nodrošināšanu Tigriņu , Urdu, Kurdu un Vjetnamiešu valodām. KONELS SIA, SKRIVANEK BALTIC SIA, LINEARIS SIA 9999,99 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Vienošanās izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses. Ja kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Vienošanās noteikumus.
31/2018 Pirkuma 15.02.2018. 19.02.2019. Latvija Termopapīra piegāde rindu sistēmu Q-matic, Q-NET biļešu printeriem PRISTIS SIA 3999,00 Apmaksa par piegādāto Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtījuma brīža neizpilda Pasūtījumu vai neapmaina nekvalitatīvās Preces pret kvalitatīvām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
35/2018 Paklpojuma 09.02.2018. 08.02.2019. Rīga Interaktīvās TV Biznesa klientiem Latteleco SIA 211,68 Abonents apņemas maksāt par Pakalpojumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, saskaņā ar spēkā esošajiem Lattelecom tarifiem Par katru rēķina samaksas kavējuma dienu Abonents maksā Lattelecom nokavējuma procentu 0,3% apmērā no nesamaksātās summas. Visa samaksātā naudas summa vispirms tiek novirzīta nokavējuma procenta segšanai. Abonentam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Lattelecom vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
26/2018 telpu noma 08.02.2018. 31.12.2018. Rīgas ielā 200, Jēkabpilī Telpu noma Naturalizācijas eksāmeniem Jēkabpilī 2018.gadam JĒKABPILS PAMATSKOLA 23,17 Noteikto nomas maksu NOMNIEKS samaksā IZNOMĀTĀJAM ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar IZNOMĀTĀJA iesniegto rēķinu. Atbilstoši visparīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses
2017/25 Pakalpojuma 08.02.2018. 01.12.2018. Rīga Patvēruma meklētāju statistikas programmatūras uzturēšana un pilnveidošana vienam gadam LATTELECOM TECHNOLOGY SIA 39941,16 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2017/25 01.12.2017. 12.12.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
27/2018-PMIF Pirkuma 07.02.2018. 31.12.2019. R''iga Piena maisījuma piegāde patvēruma meklētāju bērniem NUKO SIA 3000,00 Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu norādīto summu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas norādītajā adresē, Preču saņemšanu apliecina Pasūtītāja atbildīgas personas paraksts uz preču pavadzīmes – rēķina.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
24/2018 Pakalpojuma 06.02.2018. Latvija Bezmaksas datu nesēju (papīra) bezmaksas iznīcināšana un pārstrāde SIA “Līgatnes papīrs”, 0,00 Abilstoši līguma vispārīgajiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
34/2018 Pakalpojuma 01.02.2018. 31.01.2018. Rīga Virszemes TV biznesa klientiem 2018. - 2019. gadam SIA "Lattelecom" 338,16 Abonēšanas maksa tiek aprēķināta, sākot ar Pakalpojuma ierīkošanas dienu. Par nepilnu mēnesi abonēšanas maksa tiek aprēķināta atbilstoši Pakalpojuma sniegšanas laikam attiecīgajā mēnesī ar precizitāti līdz 1 (vienai) kalendārajai dienai. Visus norēķinus par elektronisko sakaru pakalpojumiem Abonents apņemas veikt līdz rēķinā norādītajam datumam. Mainoties Pakalpojuma tarifiem, Lattelecom vienu mēnesi iepriekš izsūta Abonentam rakstveida paziņojumu. Par katru maksājuma kavējuma dienu Abonents maksā Lattelecom nokavējuma procentus 0,3% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. Ja Abonents vienpusēji izbeidz Līgumu vai Pakalpojuma sniegšana Abonentam tiek pārtraukta viņa vainas dēļ pirms Pakalpojuma lietošanas minimālā termiņa beigām, papildus jau veiktajiem maksājumiem par Pakalpojumu Abonents maksā kompensāciju 100% abonēšanas maksas apmērā no Līguma pielikuma pārtraukšanas dienas līdz Pakalpojuma minimālā lietošanas termiņa beigām.
16/2018 Sadarbības 29.01.2018. 31.01.2021. Rīga Sadarbības līgumas ar Valsts robežsardzi VALSTS ROBEŽSARDZES GALVENĀ PĀRVALDE 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Puses savstarpēji vienojoties var lauzt šō līgumu jebkurā laikā
18/2018-PMIF Pirkuma 25.01.2018. 30.12.2019. Rīga Fasētu, marķētu un iepakotu higiēnas preču komplektu iegāde patvēruma meklētāju vajadzībām KAUF SIA 9999,00 Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi 30 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai pusei nodarīto zaudējumu. Līguma izpildes termiņu var pagarināt pusēmsavstarpēji vienojoties
17/2018 Sadarbības 25.01.2018. 31.01.2021. Rīga Sadarbības līgums ar IeMinistrijas Informācijas centru LR IeM Informācijas centrs 0,00 Saaskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Puses var svstarpēji vienojoties lauzt šō līgumu jebkurā laikā
1/2018-PMIF Pirkuma 24.01.2018. 31.12.2019. Rīga Rīgas sabiedriskā transporta biļešu iegāde patvēruma meklētāju vajadzībām Rīgas satiksme SIA 21428,00 Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis pārskaitījumu un nauda pilnā apmērā ir ienākusi PĀRDEVĒJA norēķinu kontā, vai PĀRDEVĒJAM ir iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu pilnā apmērā. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Līgums ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību pilnīgai izpildei.
14/2018 Teplu noma 17.01.2018. 30.11.2018. Valmiera, Zvaigžņu ielā 4. Telpu noma naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Valmierā 2018.gadam VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA-VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA 60,00 Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam nomas maksu saskaņā ar Līgumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un Iznomātāja sagatavotā rēķina saņemšanas, nomas maksu samaksājot uz Iznomātāja norādīto bankas norēķinu kontu. Puses savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem. Visus šī Līguma grozījumus un papildinājumus Puses izdara rakstveidā, tie ir pievienojami šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
9/2018-PMIF Pakalpojuma 15.01.2018. 30.12.2019. PMC Mucenieki Psihologa konsultāciju nodrošināšana patvēruma meklētājiem Marina Streļcova 9585,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas- nodošanas aktu parakstīšanas. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pasūtītāja informācijas neizpaušanu un apņemas segt zaudējumus, kādi radušies Pasūtītājam konfidenciālas informācijas izpaušanas rezultātā. Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstisku vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2017/27-PMIF Pirkuma 12.01.2018. 30.12.2019. Rīga Pārtikas perču komplektu iegāde patvēruma meklētāju vajadzībām KABULETI FRUIT SIA 25785,00 Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu par Līgumā norādīto summu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas Līgumā norādītajā adresē, Preču saņemšanu apliecina Pasūtītāja atbildīgas personas paraksts uz preču pavadzīmes – rēķina. 2017/27 19.12.2017. 04.01.2018. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
11/2018 Pirkuma 12.01.2018. 30.06.2018. Rīga Biroja papīra iegāde SIA”Poligrāfijas Apgāds 38589,28 Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu par norādīto summu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas norādītajā adresē, ko apliecina Pasūtītāja atbildīgas personas paraksts uz preču pavadzīmes – rēķina. Ja Piegādātājs noteiktā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, tiek sastādīts akts, kurā Pasūtītājs norāda piegādes termiņa nokavējumu. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
8/2018 Pirkuma 09.01.2018. 31.12.2018. Rīga Zīmogu iegāde Reklāmas un Zīmogu Fabrika AS 3990,00 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
10/2018 Pakalpojuma 08.01.2018. 02.02.2018. Rīga IT apmācības kursu nodrošināšana BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA SIA 3280,00 Pasūtītājs apmaksu veic 15 darb dienu laikā pēc apmācības beigām. Atbilstoši līguma nosacījumiem Līguma darbību var izbeigt, Sadarbības partneriem par to vienojoties rakstveidā.
5/2018 Pakalpojuma 08.01.2018. 31.12.2019. Rīga Pārvaldes autotransporta mazgāšanas un salona tīrīšanas pakalpojums SIA ENRI 4838,79 Apmaksa par pakalpojumu sniegšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākošā mēneša 10. (desmitajam) datumam Līguma kavējuma naudas samaksa neatbrīvo vainīgo Pasūtītāju no saistību pilnīgas izpildes. Katrai Pusei ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi. Līgums tiek uzskatīts par vienpusīgi lauztu pēc 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu notecēšanas no rakstiska paziņojuma par Līguma vienpusējas laušanu saņemšanas brīža un līgumsaistību izpildes pilnā apmērā.
2/2018 Pirkuma 04.01.2018. 07.01.2019. Rīga E-biļešu iegāde braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā Rīgas satiksme SIA 3999,00 Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis pārskaitījumu un nauda pilnā apmērā ir ienākusi PĀRDEVĒJA norēķinu kontā, vai PĀRDEVĒJAM ir iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu pilnā apmērā. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Līgums ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību pilnīgai izpildei.
43/2018 Pakalpojumu 02.01.2018. 30.12.2018. Rīga PMLP Rīgas 2. nodaļas pielķūšanas kontroles sistēmas apkope durvīm 2017.gadam STA Grupa SIA 1500,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
12/2018 Pakalpojuma 02.01.2018. 31.12.2018. Rīga Smalcināto, norakstīto personas apliecinošo dokumentu utilizācija RAGN-SELLS SIA 3999,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var pagarināt līguma darbības laiku vai izbeigt līgumu.
6/2018 Pakalpojuma 02.01.2018. 31.12.2018. Rīga PMLP Rīgas 2. nodaļas apsardzes signalizācijas un pielķūšanas kontroles sistēmas apkope durvīm 2017.gadam STA Grupa SIA 1900,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
7/2018 Pakalpojuma 02.01.2018. 31.12.2018. Rīga Lifta tehnioskās apkopes līgums 2017.gadam LATVIJAS LIFTS-ŠINDLERS AS 426,84 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā minēto summu. Par apkopes savlaicīgu neveikšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1 % apmērā no pieņemšanas nodošanas aktā minētās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no pieņemšanas nodošanas aktā minētās summas. Izmaiņas un papildinājumi Līgumam ir spēkā un ir uzskatāmi par Līguma sastāvdaļām tikai tad, ja tie iesniegti rakstveidā un tos parakstījušas abas Līguma Puses.
4/2018 Pakalpojuma 02.01.2018. 31.12.2018. Rīgā, Bruņinieku ielā 72b Personalizācijas centra ugunsdzēšanas sistēmas apkope 2018. gadam SPRINKLERS SERVISS SIA 3484,80 3.5. Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017
126/2017-PMIF Pirkuma 29.12.2017. 31.12.2019. Rīga Lietotu apģērbu un apavu iegāde Patvēruma meklētāju vajadzībām R.D.A. SIA 12099,99 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina un pavadzīmes saņemšanas dienas Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šis līgums var tikt izbeigts, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei 2 (divas) kalendārās nedēļas iepriekš.
125/2017 Pirkuma 27.12.2017. 28.12.2017. Rīga Cisco kontaktu centra programmatūras licenču piegāde un to garantijas atbalsts SANTA MONICA NETWORKS SIA 9824,24 Apmaksa par saņemto Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
123/2017 Pakalpojuma 22.12.2017. 31.12.2019. Rīgas rajons Sadzīves tehnikas remonts, rezerves daļu piegāde un uztādīšana Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" SIA "Misabil" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pēc pušu savstarpējās vienošanās vai arī vienpusējā kārtā, brīdinot otru pusi ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms uzteikuma termiņa.
2017/26 Pakalpojuma 21.12.2017. 30.06.2018. Rīga Uzturēšanās atļauju datu noliktavas pilnveidošana un uzturēšana LATTELECOM TECHNOLOGY SIA 39949,16 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2017/26 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2017/23 Pakalpojuma 21.12.2017. 31.12.2021. PMC Mucenieki Medicīnas kabineta uzturēšanu Patvērumu meklētāju centra telpās Veselības centru apvienība AS 185086,44 Pasūtītājs apmaksā Pakalpojumus, reizi mēnesī, bezskaidras naudas norēķinu veidā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, par iepriekšējā mēnesī padarīto, pamatojoties uz ikmēneša Aktu, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu rēķinu 2017/23 12.12.2017. 20.12.2017. Kavējuma naudas un līgumsoda samaksa puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Līgumā noformējami kā Līguma pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.
124/2017 Pirkuma 18.12.2017. 29.12.2017. Rīga Ugunssienas (Firewall) 2 iekārtu un programmatūras atbalsta iegāde Personalizācijas centram TelCOM SIA 4994,85 Apmaksa par saņemtajām Iekārtām tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
120/2017 Pakalpojuma 18.12.2017. 29.12.2017. Rīga Interneta mājas lapas "Mana avīze" dažādu funkcionālo un vizuālo papildinājumu veikšana SIA “WD Systems”, 1005,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Pasūtītājam ir pienākums veikt maksu par Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
118/2017 Paklpojuma 18.12.2017. 31.12.2018. Liepāja Muzikālo pakalpojumu (klavieru pavadījums)nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Elita Siliņa 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
119/2017 Pakalpojuma 18.12.2017. 31.12.2018. Liepāja Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Laura Budkeviča 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
116/2017 Pakalpojuma 18.12.2017. 31.12.2018. Liepāja Muzikālo pakalpojumu (dzejas priekšnesums)nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Iveta Ļesina 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
115/2017 Pakalpojuma 18.12.2017. 31.12.2018. Rīga Utimaco HSM iekārtu uzturēšanas pakalpojumi 2018. gadam RAULWALTER OU 9990,00 2.3. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
106/2017 Pakalpojuma 12.12.2017. 31.12.2018. Dobele Sauso sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Dobeles nodaļai DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI SIA 207,00 Pasūtītājs maksu par SSA izvešanu veic, pārskaitot summu, kura uzrādīta rēķinā, Izpildītāja kontā līdz rēķinā norādītajam datumam, ja Pasūtītājs ir saņēmis rēķinu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildi, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
105/2017 Pakalpojuma 12.12.2017. 31.12.2018. Ventspils, Raiņa iela 10 Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Ventspilī Sandra Bauere 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
105/2017 Pakalpojuma 11.12.2017. 31.12.2018. Dobele, Brīvības ielā 17 Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Dobelē Daiga Vilumsone 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses
102/2017 Pakalpojuma 08.12.2017. Rīga Datortehnikas un elektrotehnikas utilizācija ĻEKONGERMESS 0,00 Maksa par datortehnikas un elektrotehnikas utilizāciju Izpildītājam tiek kompensēta ar pārstrādes rezultātā radīto lūžņu vērtību. Atbilstoši līguma nosacījumiem Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, paziņojot 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
117/2017-IDF Pakalpojuma 08.12.2017. 29.12.2017. Rīga IT projektu plānošanas un vadības apmācības kursu nodrošināšana BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA SIA 1640,00 Pasūtītājs apmaksu veic 15 darb dienu laikā pēc apmācības beigām. Atbilstoši līguma nosacījumiem Līguma darbību var izbeigt, Sadarbības partneriem par to vienojoties rakstveidā.
2017/22 Apsardze 08.12.2017. 31.12.2018. Patvērumu meklētāju centrs ”Jaunceltne 2”, Ropažu novads Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi PMC "Mucenieki" 2018.gadam SIA”Apsardze ROR” 45870,00 Pasūtītājs ikmēneša rēķina apmaksu par šī Pakalpojuma izpildi veic euro, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī un Izpildītāja iesniegto rēķinu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot to uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 2017/22 17.11.2017. 28.11.2017. Atbilstoši līguma nosacījumiem 10.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
98/2017 Telpu noma 04.12.2017. 30.12.2018. Rīga, Daugavpils iela 31 Telpu noma Naturalizācijas Svinīgo Ceremoniju nodrošināšanai Rīgas 4.nodaļai Rīgas Austrumu izpilddirekcija 87,11 Pasūtītājs par saņemto pakalpojumu norēķinā 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkurigrozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parrakstījušas abas puses
94/2017 Autora līgums 01.12.2017. 28.12.2017. Rīga Apmācību kursi PMLP darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Aivars Krasnogolovs 671,22 Pasūtītājs apmaksu par kursiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 darba dienu laikā no pienēmšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var grozīt , Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos.
2017/10-IDF Pakalpojuma 01.12.2017. 30.11.2018. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas programmatūras pilnveidošana RIX Technologies AS 419160,00 Pasūtītājs veic norēķinus 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu daļas veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto Darbu apjomam, bet ne retāk kā reizi četros mēnešos no līguma noslēgšanas dienas. 2017/10-IDF 15.05.2017. 16.06.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
97/2017 Pirkuma 29.11.2017. 17.12.2017. Rīga Vienotu aksesuāru(šalīšu) izgatavošana un piegāde klientu apkalpošanas speciālistiem. Viesnīcu Tekstils SIA 2320,00 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
2017/193 Pakaplpojuma 27.11.2017. 01.06.2018. Rīga Kofax ieviešanas un konsultācijas pakalpojumi AA Projekts SIA 100000,00 Pasūtītājs samaksu veic saskaņā ar vispārīgās vienošanās nosacījumiem Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās Atbilstoši Vispārīgajai vienošanās
2017/24 Pirkuma 27.11.2017. 26.12.2017. Rīga Lieljaudas dokumentu smalcinātāja iegāde Tomega SIA 22557,00 Samaksa par Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un Preces pavadzīmes - rēķina, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa, saņemšanas. 2017/24 10.11.2017. 21.11.2017. Jebkura veida problēmas un bojājumi Pārdevējam jānovērš par saviem līdzekļiem un ar Pircēju saskaņotos termiņos. 8.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
2017/21 Pakalpojuma 27.11.2017. 31.12.2017. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas drošības izvērtējums SIA”ABC software” 40000,00 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2017/21 03.11.2017. 14.11.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.izpildei.
2017/19 Pakalpojuma 27.11.2017. 31.12.2017. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas datu apmaoņas testēšana. SIA “SkyWave” 40000,00 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2017/19 31.10.2017. 13.11.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
122/2017 Pirkuma 24.11.2017. 20.12.2017. Rīga Septiņu sienas informatīvo stendu izgatavošana un piegāde POLIGRĀFIJAS AĢENTŪRA SIA 3580,00 Pasūtītājs pēcapmaksas veidā veicgala norēķinus par pasūtījumu saskaņā ar stingrās uzskaitesuzskaites preču pavadzīmi vai pieņemsānas nodošanas aktu-rēķinu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Puses savastarpēji vienojoties var pagarināt līguma termiņu vai izbeigt līgumu.
2.1-34/17/198 Telpu noma 14.11.2017. 11.12.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada dome 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
2017/20 Pakalpojuma 14.11.2017. 21.11.2017. Rīga KOFAX programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisu piegāde DigitalStream SIA 36812,98 Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/20 30.10.2017. 10.11.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
91/2017 Pirkuma 13.11.2017. 12.11.2018. Latvija Preču iegāde veikalā "'Depo DIY" DEPO DIY SIA 5999,00 Apmaksa par Precēm tiek veikta ae pārsakitījumu uz Paŗdevēja norādīto bankas norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Grozījumi var tik izdarīti Pusēm par to rakstiski vienojoties.
e-87/2017 Pakalpojuma 09.11.2017. 29.12.2017. Konsultāciju pakalpojumi Personu apliecinošo dokumentu izstrādē RAULWALTER OU 7500,00 3.4. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā PASŪTĪTĀJS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas PASŪTĪTĀJA norēķinu konts, pārskaitīt uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. PUSE, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas LĪGUMĀ noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI, ņemot vērā, ka katras PUSES materiālā atbildība šī LĪGUMA ietvaros ir ierobežota LĪGUMCENAS apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi LĪGUMĀ ir izdarāmi rakstveidā un kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas PUSES.
92/2017 Pakalpojuma 07.11.2017. 01.12.2018. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumi A/S Berendsen Tekstila Serviss 3999,00 Izpildītāja maksājumu dokumenti (rēķini) tiek sagatavoti elektroniskā veidā un tie ir derīgi arī bez paraksta. Tie tiek nosūtīti uz Pasūtītāja e-pasta adresi. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Jebkādi pielikumi, labojumi vai papildinājumi Līgumam var tikt veikti tikai pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
62/2017 Telpu noma 06.11.2017. 01.11.2020. Gulbene, Ūdenvada iela 2A Telpu noma Gulbenes nodaļai Gulbene, Ūdensvada iela 2A SIA „TV 11.kanāls” 15519,60 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Abas Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai Pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
90/2017 Pirkuma 06.11.2017. 28.11.2017. Rīga AS “CAPITAL" 3 (trīs) informācijas kiosku iegāde 3080,24 Apmaksa par saņemtajām Iekārtām tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
66/2017 Telpu noma 03.11.2017. 02.11.2020. Tukumā, Raudas ielā 4 Telpu noma Tukuma nodaļai Tukumā, Raudas ielā 4 SIA „Raudas4” 20217,60 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
63/2017 Telpu noma 03.11.2017. 02.11.2020. Jēkabpilī, Rīgas ielā 184 Telpu noma Jēkabpils nodaļas vajadzībām Voldemārs Marks SIA 17814,24 NOMNIEKS Nomas maksu un maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem veic ar pēcapmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākamā mēneša 15. datumam. NOMNIEKA pienākums ir maksāt Nomas maksu IZNOMĀTĀJA noteiktajā termiņā, ja IZNOMĀTĀJS ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms termiņa iestāšanās ir iesniedzis NOMNIEKAM rēķinu. Abas Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā Puse sedz otrai Pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
PMLP/2017/147 Pakalpojuma 03.11.2017. 20.12.2017. Rīga Jama un Tasktop ieviešanas un konsultājiju pakalpojumi SIA “AA Projekts” 15680,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
89/2019 Pakalpjuma 30.10.2017. 30.12.2018. Rīgā, Daugavpils ielā 31. Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Rīgas 4. nodaļā (Laila Žukova) Laila Žukova 1000,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
88/2017-PMIF Pirkuma 30.10.2017. 31.12.2017. Rīga Informatīvās brošūras izdruka un piegāde SIA„DUE” 2512,00 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
2017/12-2 Pakalpojuma 25.10.2017. 20.12.2018. Rīga VMIS uzturēšana, papildināšana un tehniskā personas koda risinājuma izstrāde publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamībai ar ES iedzīvotāju elektronisko identifikatoru (Otrā daļa) A/S „RIX Technologies 140400,00 Pasūtītājs veic norēķinus 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu daļas veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto Darbu apjomam, bet ne retāk kā reizi četros mēnešos no līguma noslēgšanas dienas. 2017/12 24.06.2017. 08.08.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/12-1 Pakalpojuma 25.10.2017. 24.04.2020. Rīga VMIS uzturēšana, papildināšana un tehniskā personas koda risinājuma izstrāde publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamībai ar ES iedzīvotāju elektronisko identifikatoru RIX Technologies AS 676350,00 Norēķini par darbiem tiek veikti reizi kalendārajā ceturksnī, maksājot par nākamo norēķinu periodu. 2017/12 24.06.2017. 08.08.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/14 Paklpojuma 25.10.2017. 25.04.2019. Rīga Nacionālās vīzu sistēmas uzturēšana A/S „RIX Technologies” 288000,00 Pasūtītājs veic norēķinus 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) par darbiem tiek sastādīts un parakstīts perioda (ceturkšņa) beigās. 07.07.2017. 08.08.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
86/2017 Pakalpojuma 23.10.2017. 31.10.2018. Rīga, Bruņinieku ielā 72b Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā 2018. gadam SIA „Auks” 1809,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkurai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz Līguma laušanas brīdi.
82/2017 Pakalpojuma 18.10.2017. 31.10.2018. Latvija Papīru smalcinātāju ikmēneša tehniskā apkope SIA „Beta Komunikācijas” 1652,00 Par katru veikto apkopi Pasūtītājs maksā Izpildītājam nolīgto summu atbilstoši veikto Darbu apjomam un Līguma Pielikumā Nr.1 minētajiem izcenojumiem. Ja Darbi ir veikti nekvalitatīvi un tiek konstatēti trūkumi vai defekti vai arī Darbi ir veikti neatbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
83/2017 Pirkuma 17.10.2017. 15.11.2017. Rīga Vienotu aksesuāru izgatavošana un piegāde Pārvaldes klientu apkalpošanas speciālistiem SIA „Viesnīcu tekstils” 4550,00 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
80/2017 Pakalpojuma 10.10.2017. 12.12.2017. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Gaisa kondicionieru uzstādīšanas darbi Rīgas 3. nodaļā. SIA “OPUS VIRIDIS” 7525,80 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
79/2017 Patapinājuma 05.10.2017. 31.12.2021. Rīga Par programmatūru pieņemšanu patapinājumā no VRAA VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem
2.1-34/17/197 Telpu noma 03.10.2017. 16.10.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada dome 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
73/2017-PMIF Paklpojuma 02.10.2017. 31.12.2017. Rīga Tekstu rediģēšanas pakalpojuma nodrošināšana Linearis SIA 3509,00 Samaksa par padarīto Darbu, kas veikts atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, tiek precizēta atkarībā no konkrētā pasūtījuma apjoma, vadoties pēc savstarpēji saskaņotas Izcenojumu tabulas. Par iepriekš rakstiski (arī elektroniski) saskaņotā Darba izpildes termiņa nokavēšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no nokavētā Darba daļas maksas par katru nokavējuma dienu, ja minētais nokavējums radies Izpildītāja vai Izpildītāja iesaistīto trešu personu vainas dēļ. Līgums var tikt papildināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties. Jebkurš pielikums uzskatāms par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Visi papildinājumi un izmaiņas Līguma tekstā izdarāmas rakstiski un ir spēkā pēc to abpusējas apstiprināšanas.
PMLP/2017/137 Pakalpojuma 28.09.2017. 20.12.2017. Rīga KOFAX ieviešanas un konsultācijas pakalpojumi AA Projekts SIA 8000,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu
2017/15-5 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Daugavpils, 18. novembra iela 105. Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Daugavpils nodaļā PRISTIS SIA 2576,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-4 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Liepāja, Vecā ostmala 24 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Liepājas nodaļā PRISTIS SIA 2576,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-3 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Rīgas 3. nodaļā PRISTIS SIA 2576,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-2 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Rīgā, Daugavpils ielā 31 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Rīgas 4. nodaļā PRISTIS SIA 13225,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-1 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Rīgā, J.Alunāna ielā 1 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Rīgas 2. nodaļā SIA PRISTIS 21045,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Nekvalitatīvu Preču gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Skatīt arhīvu