Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

PĀRBAUDES

Latvijas Republikas Pilsonības likums nosaka, ka Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā pilsonības pretendentiem ir jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas (turpmāk - zināšanas). Latviešu valodas prasme ir jāapliecina arī bērniem, kas dzimuši nepilsoņu vai bezvalstnieku ģimenē pēc 1991.gada 21.augusta un vēlas iegūt LR pilsonību patstāvīgi pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.

Normatīvie akti, kas reglamentē Pilsonības likumā noteiktās pārbaudes

Latviešu valodas prasmes pārbaudes pirmais modelis (1995.gads) un otrais modelis (1996.gads) tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar Eiropas Padomes ekspertiem no Nīderlandes Pārbaudes materiālu izstrādāšanas centrālā institūta. Trešā modeļa satura un prasmju vērtēšanas kritēriju izstrādāšana notika sadarbībā ar Eiropas Padomes ekspertiem no Kembridžas Universitātes Vietējā eksaminācijas centra. 3.modelis pārbaudēs tika ieviests 1999. gada oktobrī.

Pārbaudes mērķis ir pārliecināties par pilsonības pretendenta latviešu valodas prasmi un spēju apzināti lietot valodu. Pretendentam jāprot latviešu valoda tādā līmenī, lai viņš varētu sekmīgi integrēties sabiedrībā, sazināties ikdienā un sabiedriskās situācijās.

Kur notiek pārbaudes?

Pilsonības likumā noteiktā latviešu valodas un zināšanu pārbaude notiek eksaminācijas centros:

 • Rīgā, Daugavpils ielā 31,
 • Liepājā, Vecajā ostmalā 24,
 • Daugavpilī, 18.novembra ielā 105,
 • kā arī izbraukuma latviešu valodas un zināšanu pārbaudes notiek Jēkabpilī, Valmierā un Ventspilī.

Regulāri notiek arī informācija dienas, kurās interesenti var uzzināt aktuālāko informāciju par pilsonības iegūšanu, kā arī izmēģināt pārbaužu testu paraugus. Tuvākās gaidāmās informācijas dienas iespējams noskaidrot šeit.

Kas jāņem vērā pirms pārbaudēm

Gatavojoties Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudēm, pretendenti var izmantot:

 • informatīvi metodisko materiālu "Latviešu valodas prasmes pārbaude" (Euro 2,14+PVN);
 • mācību līdzekli - J.Taurēns "Latvijas vēstures pamatjautājumi un valsts konstitucionālie principi" (Euro 3,98+PVN);
 • "Metodiskos ieteikumus Latvijas pilsonības pretendentiem, gatavojoties Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudei (Euro 1,70+PVN).

Mācību un metodiskos līdzekļus var iegādāties jebkurā pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

Pretendentam jāievēro!

 • Jānoskaidro, vai uz pretendentu neattiecas pārbaužu atvieglojumi, piemēram, saistībā ar izglītību, vecumu, invaliditāti.
 • Pārbaude ir jākārto divu mēnešu laikā pēc naturalizācijai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
 • Ierodoties uz pārbaudi, pretendentam obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam un norīkojumam uz pārbaudi.

Atvieglojumi:

Personām, kuras ir ieguvušas augstāko izglītību latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs*

Atbrīvojums no latviešu valodas prasmes pārbaudes

Personām, kuras līdz 2011.gada 31.augustam centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei) vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei) un to nokārtojusi atbilstoši A, B, C vai D līmenim*

Atbrīvojums no latviešu valodas prasmes pārbaudes

Personām, kuras pēc 2011.gada 31.augusta centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei), iegūstot tajā kopējo procentuālo novērtējumu, kas nav mazāks par 50 procentiem, vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei), iegūstot tajā kopējo procentuālo novērtējumu, kas nav mazāks par 20 procentiem*

Atbrīvojums no latviešu valodas prasmes pārbaudes

Personām, kuras ieguvušas pamatizglītību latviešu valodā, apgūstot tajā vairāk nekā pusi no pamatizglītības programmas

Atbrīvojums no abām pārbaudēm

Personām, kuras ir sasniegušas 65 gadu vecumu

Atbrīvojums no latviešu valodas rakstu prasmes pārbaudes.

I, II, III grupas invalīdiem

Atkarībā no invaliditātes ir dažādi atbrīvojumi no pārbaudēm. Skatīt šeit

* Diploma un sertifikāta derīguma termiņš uz naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas brīdi - pieci gadi !

Latviešu valodas prasmes pārbaude

Latviešu valodas prasmes pārbaudei ir divas daļas – rakstiskā un mutvārdu daļa, kuru ietvaros tiek pārbaudītas 4 prasmes:

1. Klausīšanās - šajā pārbaudes daļā tiek novērtēta pretendenta prasme uztvert valodu kā klausītājam. Pretendents klausās tekstus, kas pietuvināti ikdienas sarunām, piemēram, īsu divu cilvēku dialogu, informāciju pa radio (monologu), piemēram, laika prognozi, izmaiņas vilcienu sarakstā u.tml.

2. Lasīšana - pretendents lasa dažāda rakstura sadzīves tekstus un vienkāršus oficiālus paziņojumus, piemēram, dažādas norādes, neformālas vēstules/zīmītes, sludinājumus u.tml., izprotot tekstā ietverto ideju un atrodot nepieciešamo informāciju.

3. Rakstīšana - pretendents aizpilda veidlapu, raksta īsu vēstuli par sadzīves rakstura tematu, apliecinot, ka prot sniegt informāciju par sevi un sazināties rakstiski sadzīves situācijās.

4. Runa - pretendents atbild uz 10 intervijas jautājumiem par sevi, sarunājas par sadzīves situāciju, pastāsta par doto attēlu un izsaka savas domas par to.

Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi: 

- Darba lapa

- Klausīšanās

- Audioieraksts (MP3)

- Lasīšana

- Rakstīšana

- Runa 

Mutiskās pārbaudes paraugs (audio ieraksts)

Runas prasmes pārbaude - paraugs, personām pēc 65 gadu vecuma un personām ar invaliditāti:

- Runas prasmes pārbaude

Pretendentam jāievēro!

 • Ja pretendentam pirmajā reizē neizdodas nokārtot latviešu valodas prasmes pārbaudi, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā pēc trim mēnešiem.
 • Atkārtoti pretendentam jākārto tikai tā pārbaudes daļa, kura nav nokārtota, nevis visa valodas prasmes pārbaude kopumā.
 • Kārtot zināšanu pārbaudi var tikai pēc tam, kad nokārtota latviešu valodas prasmes pārbaude.

LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaude.

Šo pārbaudi pretendents var kārtot mutiski vai rakstiski. Mutvārdu pārbaudē pretendents atbild uz vienu jautājumu par LR Satversmi un otru par Latvijas vēsturi un kultūru. Rakstiskajā pārbaudē pretendents izpilda testu, kurā ir 18 jautājumi (10 jautājumi par Latvijas vēsturi un kultūru, 8 – par LR Satversmi). Abu veidu pārbaudēs pretendentam arī jāuzraksta vai jānorunā valsts himnas teksts.

Pārbaudes testa paraugs

Pretendentam jāievēro!

 • Katra pārbaudes daļa (himna / vēsture un kultūra / Satversme/ ) tiek vērtēta atsevišķi. Pārbaude ir nokārtota, ja ir nokārtotas visas daļas.
 • Ja pretendentam pirmajā reizē neizdodas nokārtot zināšanu pārbaudi, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā pēc viena mēneša.
 • Atkārtoti pretendentam jākārto tikai tā pārbaudes daļa, kura nav nokārtota, nevis visa zināšanu pārbaude kopumā.

Ja pretendents nepiekrīt pārbaudes komisijas lēmumam, viņam ir tiesības 30 dienu laikā to pārsūdzēt, rakstot motivētu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam.

Pretendentam jāievēro!

 • Pilsonības likumā noteiktās valodas prasmes un zināšanu pārbaudes drīkst kārtot ne vairāk kā trīs reizes viena Latvijas pilsonības iegūšanas iesnieguma izskatīšanas procesa ietvaros. Ja kāda no pārbaudēm netiek nokārtota arī ar trešo reizi, naturalizācijas iesnieguma izskatīšana tiek izbeigta. (Ja naturalizācijas iesnieguma izskatīšana izbeigta, personai ir tiesības iesniegt jaunu naturalizācijas iesniegumu bez jebkādiem iesniegšanas termiņa nosacījumiem un atkārtoti uzsākt naturalizācijas procesu).
 • Ja pretendents neierodas uz pārbaudi un divu mēnešu laikā neiesniedz dokumentus par neierašanos uz pārbaudi attaisnojoša iemesla dēļ, naturalizācijas iesnieguma izskatīšana tiek izbeigta. Ja noteiktajā laikā pretendents iesniedz attaisnojošu dokumentu, viņam tiek nozīmēts cits pārbaudes datums un laiks.

Sīkāka informācija par pārbaudēm Pārvaldes teritoriālajās nodaļās vai informācijas dienās.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities