Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Izceļošana uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

Kas ir izceļotājs?

Saskaņā ar Repatriācijas likuma 23.pantu izceļotājs ir persona, kas izceļo no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

Izceļotāja tiesības un pienākumi

Tiesības:

Atbilstoši Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai ikvienam cilvēkam ir tiesības brīvi atstāt jebkuru valsti, ieskaitot savu valsti.

Tādējādi Latvijas valsts nevar ierobežot ne savas valsts piederīgos ne arī ārzemniekus izmantot viņu tiesības brīvi izceļot no valsts, izņemot minētās konvencijas noteiktajos gadījumos, proti, ko nosaka likums un kas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami valsts un sabiedriskās drošības interesēs, lai uzturētu sabiedrisko kārtību, nepieļautu noziegumus, aizsargātu veselību un morāli vai lai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības.

Pienākumi:

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma nosacījumiem, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijā.

Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās reģistrācijas apliecību saņēmusī persona sniedz ziņas par:

  • izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijā (laulības noslēgšana; vārda vai uzvārda maiņa; bērnu dzimšana; u.t.t.);
  • Latvijas pilsonis un Latvijas nepilsonis – par dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Par ārvalsts institūcijās reģistrēto faktu jāpaziņo Pārvaldei, vēršoties jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina ārvalsts institūcijās reģistrēto faktu.

Ārvalstīs izdotiem dokumentiem jābūt legalizētiem un tulkotiem valsts valodā atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumam un Valsts valodas likumam.

Plašāka informācija par dzīvesvietas paziņošanu ārvalstī: šeit

Izziņas izsniegšana, kas apliecina, ka personai nav šķēršļi izceļošanai no valsts

Atbilstoši Repatriācijas likuma 6.panta 8.punktā noteiktajam Pārvalde, pamatojoties uz kompetentu institūciju sniegto ziņu pamata, pieņem lēmumu par to, ka nav šķēršļu personas izceļošanai no valsts.

Ievērojot to, ka ieceļošanas valsts kompetentas institūcijas (Izraēla, Ukraina, Baltkrievija) var pieprasīt Latvijas valsts izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nepastāv šķēršļi izceļošanai no Latvijas, Pārvalde ir tā institūcija, kas sniedz minēto informāciju.

!!! Pirms izceļošanas no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs lūgums sazināties ar kompetento attiecīgās valsts institūciju un noskaidrot, vai nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka nepastāv šķēršļi izceļošanai no Latvijas un kādas formalitātes jākārto saistībā ar ieceļošanu un uzturēšanos attiecīgajā valstī.

Lai saņemtu Pārvaldes izdotu izziņu, kas apliecina, ka personai nepastāv šķēršļi izceļošanai no valsts, jāvēršas jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā, uzrādot ceļošanas dokumentu, un jāiesniedz:

  • iesniegums par izziņas saņemšanu;
  • attiecīgās valsts, uz kuru izceļo ieceļošanas atļauja, ja tāda nepieciešama.

Iesniedzot dokumentus izziņas saņemšanai, personai, kura Latvijā uzturas ar uzturēšanās atļauju, reģistrācijas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, jābūt anulētai uzturēšanās atļaujai, reģistrācijas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecībai.

!!! Izziņas par to, ka personai nav šķēršļi izceļošanai no valsts netiek izsniegtas personām, kuras izceļo uz Krieviju.

Personām, kas vēlas izceļot uz pastāvīgu dzīvi Krievijā un iegūt pārceļotāja statusu, jāvēršas Krievijas Federālās migrācijas dienestā un saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību jāiesniedz dokumenti pārceļotāja statusa iegūšanai.

Iegūt nepieciešamo informāciju par pārceļotāja statusu un uzturēšanos Krievijā iespējams Krievijas Federālās migrācijas pārstāvniecībā (Krišjāņa Valdemāra iela 33-27, Rīga, tālrunis 67311940; e pasts: fms-rus@internet.lv).

Maksa par izziņas saņemšanu

1 darba dienas laikā 11.48euro
5 darba dienu laikā 6.16euro

Izziņu 1 (vienas) darba dienas laikā iespējams saņemt tikai Pārvaldes Rīgas 1.nodaļā Čiekurkalna 1 līnijā 1, k-3, Rīgā.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities