Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Ziņu aktualizēšana iedzīvotāju reģistrā

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma nosacījumiem, ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā sniedz:

Ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijā (laulības noslēgšana; vārda vai uzvārda maiņa; bērnu dzimšana; u.t.t.).

Par ārvalsts institūcijās reģistrētajām ziņu izmaiņām var paziņot:
PMLP teritoriālajās nodaļās;
– Latvijas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un dokuments, kas apliecina ārvalsts institūcijā reģistrēto faktu. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem jābūt legalizētiem un tulkotiem valsts valodā atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumam un Valsts valodas likumam.

Ziņu sniegšana par ārvalstī piešķirtu identifikācijas kodu

No 2017.gada 1.jūlija Iedzīvotāju reģistrā tiek uzkrātas ziņas par ārzemnieka identifikācijas kodu, kas ierakstīts viņa personu apliecinošā dokumentā, un  ziņas par Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī personām, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu, kas ierakstīts kompetentas iestādes izsniegtā dokumentā, kurš ļauj personai uzturēties ārvalstī.

Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem, kā arī personām, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību par ārvalstī līdz 2017.gada 30.jūnijam piešķirto identifikācijas kodu, jāsniedz ziņas PMLP līdz 2020.gada 1.janvārim.

Par ziņu savlaicīgu nesniegšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēta administratīvā atbildība.

Personai ir iespējams elektroniski pārliecināties par to, kādas ziņas par viņu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Ja iekļautajās ziņās tiek konstatēta neprecizitāte, aicinām sazināties ar PMLP, lai pārbaudītu, vai Iedzīvotāju reģistrā ievadītās ziņas atbilst PMLP rīcībā esošajiem dokumentiem. Personai ir jānorāda dati, pēc kuriem var identificēt izmaiņu notikumu (piemēram, dokumenta, kas apliecina ziņu izmaiņas, veids, datums, numurs un izdevējiestāde), nepieciešamības gadījumā, persona uzrāda dokumenta oriģinālu. 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities