Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

DOKUMENTU IESNIEGŠANA

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam jāiesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kas neatrodas Šengenas līguma dalībvalstī. Ja ārzemniekam ir derīga uzturēšanās atļauja kādā no Šengenas līguma dalībvalstīm, viņam ir tiesības iesniegt dokumentus pārstāvniecībā, kura atrodas Šengenas līguma dalībvalstī.

Ārzemnieka dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai, viņam uzturoties dokumentu iesniegšanas valstī, var iesniegt:

* juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, ja ārzemnieka uzaicinātājs ir juridiska persona;

* pilnvarota persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru un ārsta izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ārzemnieks dokumentus nevar iesniegt personīgi veselības stāvokļa dēļ, vai ārzemnieka uzaicinātājs, vai ārstniecības vai sociālās aprūpes iestādes pilnvarota persona, uzrādot ārsta izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ārzemnieks veselības stāvokļa dēļ nevar iesniegt dokumentus un pilnvarot citu personu dokumentu iesniegšanai, ja ārzemnieka uzaicinātājs ir fiziska persona;

* pilnvarota persona, ja ārzemnieks pieprasa vai reģistrē uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29., 30. vai 31. punktu. Šis nosacījums neattiecas uz ārzemnieku, kurš ir Imigrācijas likuma 4.panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta pagaidu aizsardzība.

Ārzemnieka dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai, viņam neuzturoties dokumentu iesniegšanas valstī, var iesniegt ārzemnieka uzaicinātājs (akreditēta izglītības iestāde) mācībām Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 10.punktu. Šis nosacījums neattiecas uz ārzemnieku, kurš ir Imigrācijas likuma 4.panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta pagaidu aizsardzība.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ārzemnieks var iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujas, ja:

 • viņam ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā un līdz tās derīguma termiņa beigām ir ne mazāk kā 45 dienas,
 • ja viņš ir tādas valsts pilsonis, kuram ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama vīza,
 • viņam ir derīga citā Šengenas līguma valstī izsniegta uzturēšanās atļauja,
 • viņš likumīgi uzturas Latvijas Republikā un viņam ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja, un līdz viņa likumīgās uzturēšanās Latvijas Republikas teritorijā termiņa beigām ir vismaz 45 dienas,
 • viņš ir tāda ārzemnieka ģimenes loceklis, kuram citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja un kurš Latvijas Republikā uzturas likumīgi, ja ģimene ir izveidota citā Eiropas Savienības dalībvalstī pirms tam, kad ārzemnieks, kuram ir citā dalībvalstī izsniegta Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja, pieprasījis termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.
 • viņam ir derīga citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, kas izsniegta kā uzņēmuma ietvaros pārceltam darbiniekam, un ārzemnieks pieprasa termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā kā uzņēmuma ietvaros pārcelts darbinieks.

Ja ārzemnieks uzturas valstī ar derīgu vienoto vīzu, dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai var iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  teritoriālajās nodaļās. Dokumenti tiek pieņemti, ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju:

 • kā akreditētas izglītības iestādes pedagogs;
 • kā zinātnieks, kurš noslēdzis zinātniskās sadarbības līgumu ar zinātnisko institūciju reģistrā iekļautu zinātnisko institūciju;
 • kā konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei vai palīdz īstenot tādu starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalstis ir Latvijas Republika;
 • komponists, mūziķis, dziedātājs, horeogrāfs, dejotājs, režisors, aktieris, cirka mākslinieks vai izrādes nodrošināšanā iesaistīts tehniskais darbinieks, vai no valsts vai pašvaldības budžeta finansētās kultūras iestādes vadītājs;
 • ieguvis tiesības uz nodarbinātību vai uzturas Latvijas Republikā saistībā ar nodarbinātību, kuras veikšanai nav nepieciešams saņemt apliecinājumu par tiesībām uz nodarbinātību;
 • kā sporta treneris;
 • kā profesionāls sportists pēc sporta kluba uzaicinājuma;
 • kā Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāks, kurš uzturēšanās atļauju pieprasa saskaņā ar Imigrācijas likuma 30. pantu;
 • kā nepilngadīgs bērns;
 • kā Latvijas Republikā akreditētās izglītības iestādes audzēknis vai pilna laika students un uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar piedalīšanos apmaiņas programmā vai viņš ir uzņemts studijām maģistra vai doktora studiju programmā vai studiju programmā, kuras noslēgumā students iegūst maģistra grādam pielīdzinātu grādu;
 • kā ārzemnieks, kuram viens no augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs) un kurš pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā;
 • kā augsti kvalificēts nodarbinātais, kurš pieprasa Eiropas Savienības zilo karti,
 • kā persona, kura pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29., 30. vai 31. punktu. Šis nosacījums neattiecas uz ārzemnieku, kurš ir Imigrācijas likuma 4.panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta pagaidu aizsardzība,
 • sakarā ar citas valsts pilsonības pieņemšanu un pirms citas valsts pilsonības pieņemšanas ārzemnieks ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;

!!! Kopā ar ārzemnieku dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai var iesniegt arī ārzemnieka laulātais, viņu nepilngadīgie (arī aizbildnībā esošie) bērni un aizgādnībā esošās personas (šis nosacījums neattiecas, ja ārzemnieks uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju).

!!! Ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja, var vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, izņemot Rīgas 1.nodaļu.

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities