Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Paziņojums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim un personai, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir pienākums 30 dienu laikā pēc Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas ir kļuvušas zināmas, paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Bērnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par savu dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Kas jādara lai paziņotu par ārvalsts adresi?

Lai paziņotu par dzīvesvietas adresi ārvalstī, personai jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams DOC formātā) vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, norādot datus par sevi vai/un savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī

Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, personai jāaizpilda speciāla tiešsaistes forma portālā www.latvija.lv

Iesniegumu var iesniegt:

1) klātienē jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā;

2) nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1 līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026);

3) klātienē vai nosūtot pa pastu Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs

Iesniedzot iesniegumu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība, savukārt nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno pases vai personas apliecības kopija.

4) elektroniski portālā www.latvija.lv

 

Minētais pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.

Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas",  ''Meridian Trade Bank'' , "Luminor",  "PrivatBank" "Rietumu banka"  un "BlueOrange" internetbankas lietotājiem.

Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

Svarīgi!

Par iesnieguma iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā.

Pa pastu nosūtītajiem iesniegumiem noteikti jābūt parakstītiem un tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija. Iesniegumi bez paraksta vai ieskanēti un nosūtīti pa e-pastu bez droša elektroniskā paraksta nav derīgi ziņu aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā.

Pēc iesnieguma saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Par ārvalsts adreses norādīšanu Iedzīvotāju reģistrā persona var pārliecināties arī elektroniski portālā www.latvija.lv

Iedzīvotāju reģistrā ziņas par ārvalsts adreses norādīšanu tiek aktualizētas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. 

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā vai ārvalstī Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi ārvalstī. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā pašvaldības iestādē, lai anulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.3 pantu par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīgu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei personu var saukt pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodu.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās no plkst. 8.00 - 12.00 un 12.30 - 16.30, zvanot pa tālruni +371 67219264, +371 67219010.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam  SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities