Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Deklarētās dzīvesvietas anulēšana

Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
1) persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
2) personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Pašvaldība pārbauda deklarēto ziņu patiesumu:
1) pēc savas iniciatīvas;
2) pēc nekustamā īpašuma vai citas ieinteresētas personas iesnieguma.

Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas:
1) pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem;
2) pēc informācijas sistēmu datiem:
a) Iedzīvotāju reģistrā;
b) Valsts adrešu reģistrā.
3) uzaicinot personu iesniegt dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram, īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā esamību);
4) pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka.

Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu.
Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu.

Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities