Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Dzīvesvietas deklarēšana pašvaldībā

!!! Pašvaldībā dzīvesvietu var deklarēt persona pati, tās likumiskais pārstāvis, vai personas pilnvarotais pārstāvis !!!

Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā:

1.Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai  personas apliecība - eID karte). Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs.

!!!Autovadītāja apliecību nevar izmantot!!!

2. Jāiesniedz aizpildīta dzīvesvietas deklarācijas veidlapa.

3. Attiecīgās pašvaldības kontā jāiemaksā valsts nodeva 4,27 euro par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju, ja uz personu nav attiecināmi atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas.


Pašvaldību adreses

Pašvaldība:

Reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā.

Pārbauda, vai ziņas par deklarējamās dzīvesvietas adresi iekļautas Valsts adrešu reģistrā.

Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktajos gadījumos pārbauda deklarēto ziņu patiesumu, kā arī pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju.

Dzīvesvietas reģistrācija pēc pašvaldības iniciatīvas

Pašvaldība pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju personai, kura nav deklarējusi dzīvesvietu, ja tiek konstatēts nekustamais īpašums (ar adresi), kurā šī persona dzīvo.

Pašvaldība dzīvesvietu reģistrē, ja par personas faktisko dzīvesvietu ir saņemtas ziņas no valsts vai pašvaldību institūcijām, ārstniecības, izglītības un citām iestādēm vai personas.

Pēc dzīvesvietas reģistrācijas personai, pašvaldība informē personu par dzīvesvietas reģistrāciju.

! Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas nav dzīvesvietas deklarēšana un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu !

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvesvietas nedeklarēšanu (186.panta otrā daļa) vai par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, (190.10 pants), personu var saukt pie administratīvās atbildības.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities