Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Jautājumi un atbildes par dzīvesvietas deklarēšanu

Vai, deklarējot dzīvesvietu, ir jāpierāda ar dokumentiem, ka personai ir tiesības deklarēties konkrētā adresē?
Iesniedzot dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu, tajā ir jānorāda, kāds tiesiskais pamats personai ir dzīvot veidlapā norādītajā adresē. Cits dokuments, izņemot personu apliecinošo dokumentu, personai nav jāuzrāda. Papildus dokumenti būs jāuzrāda, ja pašvaldībai ir radušas pamatotas šaubas par sniegto ziņu patiesumu un pašvaldība ir motivējusi papildus dokumentu iesniegšanas nepieciešamību.

Vai personai dzīvesvietas deklarēšanas veidlapā ir pienākums norādīt visas dzīvesvietas adreses?
Persona kā savu pamata dzīvesvietas adresi deklarē vienu, kurā tā ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Ja persona vēlas, tā var norādīt dzīvesvietas deklarēšanas veidlapā neierobežotu skaitu papildu adreses.

Gadījumā, ja persona nepatiesi deklarēs savu dzīvesvietu citas personas adresē, vai tai būs tiesības dzīvot deklarētajā adresē?
Persona var deklarēt tikai tādu dzīvesvietas adresi, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats. Ja arī persona ir norādījusi nepatiesu informāciju dzīvesvietas deklarēšanas veidlapā, deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas sekas un līdz ar to personai nav tiesību dzīvot deklarētajā adresē.

Vai ir iespējams deklarēt dzīvesvietu, nosūtot dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei?
No 2010.gada 1.janvāra Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vairs nedeklarē personas dzīvesvietu pa pastu.

Ja pašvaldība ir iesākusi deklarēšanas veidlapā minēto ziņu pārbaudi, vai ziņas par deklarēto dzīvesvietu obligāti ir jāanulē?
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja pamatojoties uz pārbaudes laikā iegūto informāciju pieņemts lēmums, ka persona dzīvesvietas deklarēšanas veidlapā sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Kādas personas ir atbrīvojamas no valsts nodevas par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju samaksas?
Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā, uzrādot attiecīgo statusu vai faktu apliecinošo dokumentu, politiski represētās personas, reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu, invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Vai personai pirms jaunas dzīvesvietas adreses deklarēšanas ir jāvēršas pašvaldībā ar lūgumu anulēt ziņas par iepriekšējo deklarēto dzīvesvietu?
Nē, jo deklarējot jaunu dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi.

Vai nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir jādeklarē vecāku deklarētajā dzīvesvietā?
Nē, bērna vecāki var deklarēt bērna dzīvesvietu arī citur.

Vai jaundzimušā bērna vecākiem ir jādeklarē jaundzimušā bērna dzīvesvieta, ja reģistrējot bērna dzimšanu vecāki mutiski norādīja bērna dzīvesvietu?
Ja ziņas par jaundzimušā bērna dzīvesvietu nav deklarētas, bet ir mutiski norādītas reģistrējot bērna dzimšanu un ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā kā par norādīto dzīvesvietas adresi, tad jaundzimušā bērna vecākiem ir jādeklarē bērna dzīvesvieta.

Pēc Dzīvesvietas deklarēšanas likuma stāšanās spēkā (2003.gada 1.jūlijs) personai ir jāvēršas attiecīgajā pašvaldībā un jāiesniedz dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa?
Pēc 2003.gada 1.jūlija pieraksta adrese tiek uzskatīta par personas deklarēto dzīvesvietu, līdz laikam, kad persona deklarē citu dzīvesvietu. Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa ir jāiesniedz tikai tai personai, kura maina dzīvesvietu vai dzīvo bez deklarētas dzīvesvietas.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities