Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Dzīvesvietas deklarēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uz vietas dzīvesvietu ir tiesības deklarēt:

 1. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
 2. ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju;
 3. bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.

Lai deklarētu dzīvesvietu, personai ir tiesības vērsties jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur:

 1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība), personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā;
 2. jāiesniedz dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa. Likumiskajam pārstāvim nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, ja attiecīgās ziņas ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;
 3. jāsamaksā valsts nodeva 4.27eur apmērā.

Valsts nodevas konts dzīvesvietas deklarēšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138,
Konta Nr. LV53TREL1060140918600
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

!!! Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā,
valsts nodeva ir jāiemaksā attiecīgās pašvaldības kontā !!!

Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā:

 1. politiski represētās personas;
 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 3. invalīdi;
 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu - Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana elektroniski.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā:

Dzīvesvietas deklarēšana

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē dzīvesvietu var deklarēt gan saņemot uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību, gan vēlāk mainot dzīvesvietu.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities