Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

VALSTS NODEVA PAR VĪZU IZSNIEGŠANU

 

Pakalpojums

Summa

Šengenas vīzas pieprasīšana

 • lidostas tranzītvīza (A kategorija)
 • vienotā īstermiņa vīza (C kategorija)
 • vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)

60 EUR

Šengenas vīzas pieprasīšana (samazināta valsts nodeva)

 • bērniem no sešu gadu vecuma, kas ir jaunāki par 12 gadiem;
 • lai sekmētu kultūras, ārpolitikas un attīstības politikas interešu īstenošanu vai veicinātu citu sabiedrības interesēm svarīgu jomu attīstību. To piemēro atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka, Valsts robežsardzes priekšnieka, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktora vai viņu pilnvarotas amatpersonas lēmumu.

35 EUR
Šengenas vīzas pieprasīšana Krievijas Federācijas, Ukrainas, Moldovas, Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, bij. Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Melnkalnes, Serbijas un Gruzijas pilsoņiem

 • vienotā īstermiņa vīza (C kategorija)
 • vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)

35 EUR

Šengenas vīzas pagarināšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

 • ja vīzas turētājs ir iesniedzis pierādījumu par nepārvaramiem apstākļiem vai humāniem iemesliem;
 • ja vīzas turētājs ir iesniedzis pierādījumu par nopietniem personīgiem iemesliemBez maksas


 30EUR

Šengenas vīzas pieprasīšana steidzamības kārtībā (3 dienās vai īsākā termiņā pirms paredzamās izceļošanas) Krievijas Federācijas un Ukrainas pilsoņiem

 • vienotā īstermiņa vīza (C kategorija)
 • vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)

70 EUR

Nacionālās ilgtermiņa vīzas (D kategorija) pieprasīšana

 • vienreizējās un divreizējās vīzas;
 • daudzkārtējās vīzas

61.18 EUR

85.37 EUR

Atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas par Šengenas vīzas (vienotās vīzas un vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu) izsniegšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

Saskaņā ar Vīzu kodeksa 16.panta 4.punktu no valsts nodevas samaksas atbrīvo šādas personu grupas:

 • bērni līdz 6 gadu vecumam,
 • skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un tos pavadoši pedagogi, kuru uzturēšanās ir ar mērķi mācīties vai izglītoties,
 • pētnieki no trešajām valstīm, kuri zinātniskās pētniecības nolūkā pārvietojas Kopienā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumā Nr.2005/761/EK.
 • bezpeļņas organizāciju pārstāvji, jaunāki par 25 gadiem, kas piedalās semināros, konferencēs, sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizējušas bezpeļņas organizācijas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.10.2013 noteikumu Nr.1034 10.punktu atbrīvo no valsts nodevas samaksas šādos gadījumos:

 • saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;
 • valsts interesēs. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarotas amatpersonas;
 • par vīzas ar atzīmi "diplomātiskā vīza" vai "dienesta vīza" pieprasīšanu;
 • par vīzas pieprasīšanu, ja tas saistīts ar humāniem apsvērumiem;
 • Eiropas Savienības (arī Latvijas Republikas) dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņa ģimenes loceklis, kas pavada minēto pilsoni vai kopā ar to pārceļas uz Latvijas Republiku no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas;
 • repatriants, kurš dokumentu iesniegšanas laikā nav Latvijas pilsonis, ja tas izceļojis no Latvijas Republikas līdz 1990.gada 4.maijam, vai dzimis ārvalstīs, vai izceļojis no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijis nepilngadīgs, kā arī viņa ģimenes locekļi, ja viņi ieceļo Repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā;
 • latvietis vai lībietis (līvs), vai persona, kurai vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, kā arī viņa laulātais un viņa vai laulātā nepilngadīgie bērni.

Saskaņā ar Eiropas Kopienas un Krievijas Federācijas, Ukrainas, Moldovas, Albānijas, Gruzijas, Bosnijas un Hercegovinas, bij. Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Melnkalnes un Serbijas nolīgumiem par vīzu atvieglotu izsniegšanu atbrīvo no valsts nodevas nolīgumos noteiktās personu grupas (skatīt konkrēto Nolīgumu un tajos noteiktos nosacījumus).

Atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas par D vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu:

 • saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;
 • valsts interesēs. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarotas amatpersonas;
 • par vīzas ar atzīmi "diplomātiskā vīza" vai "dienesta vīza" pieprasīšanu;
 • par vīzas pieprasīšanu, ja tas saistīts ar humāniem apsvērumiem;
 • Eiropas Savienības (arī Latvijas Republikas) dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņa ģimenes loceklis, kas pavada minēto pilsoni vai kopā ar to pārceļas uz Latvijas Republiku no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas;
 • repatriants, kurš dokumentu iesniegšanas laikā nav Latvijas pilsonis, ja tas izceļojis no Latvijas Republikas līdz 1990.gada 4.maijam, vai dzimis ārvalstīs, vai izceļojis no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijis nepilngadīgs, kā arī viņa ģimenes locekļi, ja viņi ieceļo Repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā;
 • bērni līdz 16 gadu vecumam;
 • latvietis vai lībietis (līvs), vai persona, kurai vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, kā arī viņa laulātais un viņa nepilngadīgie bērni;
 • ārzemnieks, kurš sniedz palīdzību Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību institūcijām, un viņa ģimenes locekļi;
 • ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas sakarā ar zinātnisko sadarbību, un viņa ģimenes locekļi;
 • akreditētas izglītības iestādes izglītojamais, kurš ierodas mācīties Latvijas Republikā saskaņā ar apmaiņas programmu;
 • Latvijas Republikā akreditētas augstākās izglītības iestādes pilna laika students, kurš uzņemts studijām maģistra vai doktora programmā vai studiju programmā, kuras noslēgumā students iegūst maģistra grādam pielīdzinātu grādu;
 • akreditētas izglītības iestādes pedagogs un viņa ģimenes locekļi.

Pakalpojums

Summa (euro)

Ielūguma apstiprināšana

 

par iesniegto pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai

7.11

    papildus - par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem

2.85

    papildus - par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam

1.42

    papildus - par katru ielūdzamās personas darba atļaujas pieprasījumu

54.07

Par katru precizējumu ielūguma pieprasījumā iekļautajā informācijā, kas veikts saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu

5.69

Atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas par ielūgumu apstiprināšanu

 • saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem; 
 • valsts interesēs. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarotas amatpersonas;
 • Latvijas Republikas akreditēta izglītības iestāde par ielūguma apstiprināšanu tādam ārzemniekam, kurš ierodas mācīties saskaņā ar apmaiņas programmu, kā arī šīs izglītības iestādes pedagogam un viņa ģimenes locekļiem;
 • Latvijas Republikā akreditētas augstākās izglītības iestāde par ielūguma apstiprināšanu pilna laika studentam, kurš uzņemts studijām maģistra vai doktora programmā vai studiju programmā, kuras noslēgumā students iegūst maģistra grādam pielīdzinātu grādu;
 • par ielūguma apstiprināšanu, ko iesniedz Latvijas Republikas valsts iestāde, pašvaldības dome (padome) vai tiesa.

MK 01.10.2013 noteikumu Nr.1034 10.21.apakšpunktā uzskaitītas personu grupas un gadījumi, kad, apstiprinot ielūgumu, ārzemnieka uzaicinātājs ir atbrīvots no valsts nodevas daļas, kas attiecas uz darba atļaujas pieprasīšanu, t.i., no 54 EUR (38 LVL) samaksas.

No MK 01.10.2013 noteikumu Nr.1034 3.1.apakšpunktā noteiktās samaksas par iesniegto ielūguma pieprasījumu (t.i., 7.11 EUR (5 LVL)) atbrīvo:

 • ja uzaicinātājs ielūguma pieprasījumu iesniedz ārzemniekam, kurš Latvijā saņēmis vīzu un vēlas saņemt papildu darba atļauju;
 • ja uzaicinātājs pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai vīzas pieprasīšanai iesniedz elektroniski (izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu).


!!!Valsts nodeva samaksājama pirms dokumentu iesniegšanas!

Ja pieņemts lēmums atteikt ielūguma apstiprināšanu vai vīzas izsniegšanu, iesniegtie dokumenti netiek atdoti un valsts nodeva netiek atmaksāta.

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

 • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master, American Express) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

 • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Iemaksas mērķis:  VN PMLP dok. MK Nr.1034 (01.10.2013.)
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts. Vienīgais pakalpojuma apmaksas apliecinājums ir informācija budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.

Lai pārliecinātos, vai maksājums ir ieskaitīts Valsts kasē, iesakām izmantot e-pakalpojumu
"Budžetā veiktā maksājuma pārbaude".

 

 Avoti:

1) Ministru kabineta 01.10.2013. noteikumi Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem" 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.810/2009 (2009.gada 13.jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu.

3) Eiropas Kopienas un Krievijas Federācijas, Ukrainas, Moldovas, Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, bij. Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Gruzijas, Melnkalnes un Serbijas Nolīgumi par vīzu atvieglotu izsniegšanu.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities