Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

VALSTS NODEVA PAR UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANU

Pakalpojums

Smma

(euro)

Izsaukuma apstiprināšana

 

       par iesniegto pieprasījumu izsaukuma apstiprināšanai

7.11

       papildus - par katru izsaukuma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem

2.85

       papildus - par katru izsaukuma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam

1.42

       papildus - par katru uzaicināmās personas darba atļaujas pieprasījumu

54.07

Precizējums izsaukuma pieprasījuma iekļautajā informācijā, kas veikta saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu (par katru veikto labojumu)

5.69

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana

 

       30 dienu laikā

99.60

       10 darba dienu laikā

241.89

        5 darba dienu laikā

384.18

 Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam un aizbildnībā esošajai personai, kā arī akreditētās  izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam

 

       30 dienu laikā

71.14

       10 darba dienu laikā

213.43

        5 darba dienu laikā

355.72

   

 Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana alternatīvo statusu saņēmušam ārzemniekam, viņa laulātajam, alternatīvo statusu saņēmuša ārzemnieka vai viņa laulātā nepilngadīgajam bērnam vai apgādībā esošai personai vai ārzemniekam, kurš pieprasa termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 27.punktu

 

       30 dienu laikā

21.34

       10 darbdienu laikā

42.34

        5 darba dienu laikā

64.03

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš pieprasa termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, un viņa ģimenes loceklim

 

      30 dienu laikā

142.29

       10 darbdienu laikā

284.57

       5 darba dienu laikā

426.86

 Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana saskaņā ar Imigrācijas likuma 33.panta pirmās daļas 2.punktu

 

       90 dienu laikā

142.29

       45 dienu laikā

284.57

       10 darba dienu laikā

426.86

 Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana

 

       90 dienu laikā

99.60

       45 dienu laikā

241.89

       10 darba dienu laikā

384.18

 Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš ir Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgs bērns vai pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis

 

       30 dienu laikā

35.57

       10 darba dienu laikā

177.86

 Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana bēgļa statusu ieguvušam ārzemniekam, viņa laulātajam, kā arī bēgļa statusu ieguvuša ārzemnieka vai viņa laulātā nepilngadīgajam bērnam un apgādībā esošai personai

 

       30 dienu laikā

64.03

       10 darba dienu laikā

142.29

       5 darba dienu laikā

170.74

 Valsts nodeva par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu Latvijas nepilsonim, ārzemniekam, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai ārzemniekam, kas uzturas Latvijas Republikā ar derīgu pastāvīgās uzturēšanās atļauju

 

       90 dienu laikā

28.46

       45 dienu laikā

142.29

       10 darbadienu laikā

170.74

 Valsts nodeva par uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments, vienlaikus neveicot uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu

17.07

 Valsts nodeva par uzturēšanās atļaujas vai reģistrācijas apliecības izsniegšanu, ja iepriekšējā uzturēšanās atļauja nozaudēta vai bojāta

7.11

Valsts nodeva par termiņuzturēšanās atļaujas reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu

 

       30 dienu laikā

42.69

       10 darba dienu laikā

113.83

        5 darba dienu laikā

184.97

Valsts nodeva par termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegta saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu ārzemniekam un viņa ģimenes locekļiem

 

       30 dienu laikā

71.14

       10 darba dienu laikā

142.29

        5 darba dienu laikā

213.43

Valsts nodeva par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu

 

       30 dienu laikā

35.57

       10 darba dienu laikā

99.60

        5 darba dienu laikā

170.74

Avots: Ministru kabineta 01.10.2013. noteikumi Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

Atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas

Pilns saraksts ar personu kategorijām, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas, ir pieejams Ministru kabineta 01.10.2013. noteikumos Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem". Skatīt 10.punktu.

 

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

  • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master, American Express) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

  • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā jānorāda arī tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa.

Iemaksas mērķis: VN PMLP dok. MK 1034 (01.10.2013.)
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām
normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts. Vienīgais pakalpojuma apmaksas apliecinājums ir informācija budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.

Lai pārliecinātos, vai maksājums ir ieskaitīts Valsts kasē, iesakām izmantot e-pakalpojumu
"
Budžetā veiktā maksājuma pārbaude".

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities