Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

VALSTS NODEVA PAR INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANU NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA

AVOTS: Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumi Nr. 391
"Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"

 

 

Mērvienība

Cena (euro)

2.1. 

Personai, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu 

dati par vienu personu 

7.11

2.2. 

Persona, kura saņem 2.1. apakšpunktā minēto informāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu

dati par vienu personu 

5.69

2.3. 

Informācijas saņemšana papīra formā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem (izņemot 2.7.apakšpunktā minēto informāciju): 

2.3.1.

piecu darbdienu laikā 

dati par vienu personu 

4.28

2.3.2.

vienas darbdienas laikā 

dati par vienu personu 

8.54

2.3.3.

divu stundu laikā 

dati par vienu personu

14.94

2.4. 

Informācijas saņemšana tiešsaistes datu pārraides režīmā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem: 

2.4.1.

uzticamam akreditētam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam 

dati par vienu personu 

0.50

2.4.2.

citām personām, kas nav minētas šo noteikumu 2.4.1. apakšpunktā 

dati par vienu personu 

1.14

2.5. 

Informācijas saņemšana triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu 

dati par vienu personu 

2.13

2.6. 

Statistiskas informācijas rakstiska saņemšana 

viena A4 lappuse 

1.64

2.7.

Izziņas saņemšana par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu

par vienu personu

2.50

2.8. 

Ziņu saņemšana par noteiktā laikposmā mirušām personām (miršanas fakta apliecinājums – miris), ja ziņas tiek pieprasītas: 

2.8.1.

līdz vienam gadam

par laikposmu

100.00

2.8.2.

no viena līdz pieciem gadiem

par laikposmu

175.00

2.8.3.

kas pārsniedz piecus gadus

par laikposmu

250.00

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja šo noteikumu 2.3., 2.5. un 2.7. apakšpunktā minēto informāciju pieprasa:

 • politiski represētā persona;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Ja iestādes rīcībā nav ziņu par personas piederību šo noteikumu 3. vai 4. punktā minētajam statusam, persona uzrāda apliecību vai iesniedz iestādē dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu.

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

 • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master, American Express) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

 • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

REKVIZĪTI:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV05TREL1060140918300
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts. Vienīgais pakalpojuma apmaksas apliecinājums ir informācija budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.

Lai pārliecinātos, vai maksājums ir ieskaitīts Valsts kasē, iesakām izmantot e-pakalpojumu
"Budžetā veiktā maksājuma pārbaude".

 

PMLP bez maksas izsniedz:

 1. pilna apjoma ziņas par personu, kas iekļautas Iedzīvotāju reģistrā un, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 18.pantu, pilna apjoma ziņas par personu, kas iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, divas reizes kalendārā gada laikā tiek izsniegtas bez maksas un par katru nākamo pilna apjoma ziņu sniegšanu jāmaksā valsts nodeva – 7.11 euro Ja persona vēlas saņemt sagatavoto dokumentu pa pastu, jāveic maksājums par dokumenta nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim
 2. ziņas par īpašnieka nekustamā īpašumā dzīvesvietu reģistrējušajām personām. Par izziņas sagatavošanu valsts nodeva nav jāmaksā. Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities