Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums Lapas karte Grafiskā versija

Eiropas Savienība

Migrācija un patvērums Eiropas Savienībā

Migrācija un patvērums Eiropas Savienībā

Migrācijas un patvēruma jautājumu nozīme Eiropas Savienības dienas kārtībā ieņem arvien būtiskāku lomu, jo īpaši ņemot vērā notikumu attīstību un nestabilitāti dažādos reģionos, kā arī demogrāfiskās attīstības tendences Eiropā un pasaulē.

Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009.gada 1.decembrī, migrācijas un patvēruma politikas jautājumi, kas ietilpst plašākā brīvības, drošības un tiesiskuma politiku sfērā, atrodas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) un dalībvalstu dalītajā kompetencē. Tas nozīmē, ka daļā jautājumu tiesību akti tiek pieņemti ES līmenī un dalībvalstīm, tostarp Latvijai, tie ir jāpārņem savā nacionālajā likumdošanā vai jāīsteno tieši, savukārt daļā jautājumu, ciktāl tie nav tikuši regulēti ES līmenī, dalībvalstīm pašām ir likumdošanas tiesības.

Galvenās migrācijas un patvēruma politikas attīstības vadlīnijas, principi, sasniedzamie mērķi un īstenojamie uzdevumi ir tikuši definēti ES visaugstākajā līmenī apstiprinātajos politikas dokumentos, sākot ar 1999.gadā apstiprināto Tamperes programmu, 2004.gadā apstiprināto Hāgas programmu, 2008.gadā apstiprināto Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktu un 2009.gadā apstiprināto Stokholmas programmu. 2013.gadā tika uzsāktas diskusijas par pēc-Stokholmas programmu, lai, cita starpā, izvirzītu turpmākās prioritātes tieslietu un iekšlietu jomā. 2014.gada 26.-27.jūnija Eiropadome apstiprināja ar Eiropadomes secinājumiem, kuros ir nostiprinātas būtiskākās vadlīnijas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas tālākai attīstībai. Eiropadomes secinājumos nākamajiem pieciem gadiem ir izvirzītas tādas prioritātes kā:

  •  migrācijas plūsmu labāka pārvaldība – risinot darbaspēka trūkuma jautājumu, aktīvi cīnoties pret nelegālo migrāciju, sadarbojoties ar trešajām valstīm, tostarp atpakaļuzņemšanas jautājumos, stiprinot patvēruma politiku un robežu pārvaldību;
  •  noziedzības un terorisma novēršana un cīņa pret to;
  •   juridiskās sadarbības uzlabošana starp dalībvalstīm.

Pirmā mērķa sasniegšanai ir iecerēts attīstīt uz nākotni vērstu un vispusīgu Eiropas migrācijas politiku, stiprinot solidaritāti un atbildību dalībvalstu starpā. Programmā tiek atzīts, ka labi pārvaldīta migrācijas politika var sniegt ieguvumus visām iesaistītajām personu grupām, turklāt ES ir nepieciešama līdzsvarota politika, reaģējot gan uz dalībvalstu prioritātēm un vajadzībām, kā arī dodot iespēju migrantiem pilnīgi izmantot savu potenciālu ES darba tirgū. Vienlaikus tiek uzsvērta nepieciešamība īstenot aktīvu cīņu pret nelegālo migrāciju, ņemot vērā arvien pieaugušo spriedzi, ko rada nelegālās migrācijas plūsmas. Nepieciešams arī turpināt nodrošināt piekļuvi juridiski drošām un efektīvām patvēruma procedūrām tām personām, kam ir nepieciešams saņemt starptautisko aizsardzību.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās